Σάββατο 25.09.2021

Απόσπασμα της 98/2021 απόφασης που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λήμνου

Επισυνάπτεται το απόσπασμα της 98/2021 απόφασης που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο χθες Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου.

 

Από το αριθμ. 12/2021 πρακτικό έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 02ας Σεπτεμβρίου 2021.

Αριθμός Απόφασης 98/2021
Θέμα μόνο: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τα σοβαρά προβλήματα

Σήμερα την 2α Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ύστερα από την 11712 /02-02- 2021 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 114, παρ. 8 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α ́/9-8-2019), με το άρθρο 177, περ. β ́ της παρ. 1 και το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α ́/30-10-2019), και με το άρθρο 10, παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α ́/11-3-2020).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

page1image990726448page1image990726736page1image990727024

που έχουν προκύψει στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λήμνου και του Αγίου

page1image990735920

Ευστρατίου με το Λαύριο και την Καβάλα

page1image990741184 page1image990741472

Παρόντες
1. Σακαρίκος Γεώργιος
2. Ποντίκας Ιωάννης
3. Δημάρης Γεώργιος
4. Σαρρής Στέφανος
5. Μπούμπουρας Χαράλαμπος
6. Μαρινάκης Νικόλαος
7. Μοσχάκης Νικόλαος
8. Γαροφαλλίδης Εμμανουήλ
9. Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος- Φώτιος 10.Ψάρρας Χρυσόστομος 11.Μουστάκας Παναγιώτης12.Κριθαρέλλης Βασίλειος
13.Κατή Ελένη
14.Καφαλτής Αλέξανδρος
15.Γεώργα Ελεονώρα
16.Διαματάρη Ιωάννα – Ελπίδα 17.Αρχοντίδης Βασίλειος 18.Ρηγόπουλος Νικόλαος 19.Γιαρμαδούρος Ευάγγελος 20.Πλαφαδέλλης Ευάγγελος 21.Γιαρμαδούρου-Τζαννέτου Αθηνά 22.Χατζηχαραλάμπους Βλάσιος 23.Φωτοπούλου – Παϊτάκη Χαριτίνη 24.Μαδυτινός Κωνσταντίνος

Απόντες
1. Λαντούρης Χρυσοβαλάντης 2. Κατσανέρη Δέσποινα
3. Λιβαθυνόπουλος Αλέξανδρος

Ο Δήμαρχος κ.Μαρινάκης Δημήτριος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα.

Αφού βρέθηκε το Συμβούλιο σε απαρτία με την παρουσία των είκοσι τεσσάρων (24) εκ των είκοσι επτά (27) μελών του, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Έπαρχος Λήμνου κ. Α.Βλαττάς.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης, προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ενημέρωσε το σώμα για τα αποτελέσματα της συνάντησης που είχαν με το Υπουργό Ναυτιλίας κ. Ι.Πλακιωτάκη στην Αθήνα στις 01/09/2021.

Απαιτήθηκε η άμεση αντικατάσταση του πλοίου AQUA STAR, με πλοίο ικανό και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης να εξυπηρετήσει το μεταφορικό έργο των νησιών μας, για όλο το χρονικό διάστημα που η σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας για την δρομολογιακή σύνδεση Λαυρίου – Αγίου Ευστρατίου – Λήμνου – Καβάλας και επιστροφή είναι σε ισχύ.

Στην συνέχεια τον λόγο πήραν ο Έπαρχος Λήμνου κ. Α.Βλαττάς, οι επικεφαλείς των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου και οι δημοτικοί σύμβουλοι, όπου όλοι αναφέρθηκαν στα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει

και κατέθεσαν τις απόψεις τους.
Ο κ.Δήμαρχος ανέφερε «πρέπει να τροποποιήσουμε την αριθ. 97/2021 απόφασή μας

και να προβούμε σε κινητοποίηση και αποκλεισμό του κατάπλους του πλοίου την Παρασκευή 10/9/2021. Για εμάς το AQUA STAR κρίνεται ακατάλληλο και ανεπιθύμητο. Ξεκάθαρο το μήνυμα ότι το πλοίο την Παρασκευή δε θα δέσει».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία Αριθμός απόφασης 98/2021

Την τροποποίηση της αριθ .97/2021 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου και την κινητοποίηση στο Λιμάνι της Μύρινας με αποκλεισμό του κατάπλους του πλοίου, την Παρασκευή 10/09/2021.

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου κ.Γεώργα Ελεονώρα, κ.Διαματάρη Ιωάννα – Ελπίδα, κ.Κριθαρέλλης Βασίλειος και κ.Κατή Ελένη ψήφισαν ΠΑΡΩΝ και η κ. Γεώργα Ελεονώρα ανέφερε «

.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 98/2021.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

page2image1032413584

του Αγίου Ευστρατίου με το Λαύριο και την Καβάλα, εξαιτίας της δυσλειτουργίας της

στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λήμνου και

page2image1032428528 page2image1032428816

αναδόχου εταιρείας

προτείνω την αναβολή λήψης απόφασης και τη συνέχιση της

συνεδρίασης αύριο με την παρουσία φορέων κάθε κλάδου συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συλλόγων του νησιού , ώστε να έρθουν στη διάθεσή μας τα απαραίτητα

δεδομένα και με γνώμονα αυτά να αποφασίσουμε»

Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου κ. Μαδυτινός Κωνσταντίνος ψήφισε ΛΕΥΚΟ και ανέφερε ότι «η κινητοποίηση θα πρέπει να γίνει, με το πλαίσιο αιτημάτων του ψηφίσματος της συγκέντρωσης της 25/08/2021».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος – Φώτιος

ΤΑ ΜΕΛΗ Σακαρίκος Γεώργιος

Ποντίκας Ιωάννης
Δημάρης Γεώργιος
Σαρρής Στέφανος Μπούμπουρας Χαράλαμπος Μαρινάκης Νικόλαος Μοσχάκης Νικόλαος Γαροφαλλίδης Εμμανουήλ

Ψάρρας Χρυσόστομος Μουστάκας Παναγιώτης Κριθαρέλλης Βασίλειος Κατή Ελένη

Καφαλτής Αλέξανδρος
Γεώργα Ελεονώρα
Διαματάρη Ιωάννα – Ελπίδα Αρχοντίδης Βασίλειος Ρηγόπουλος Νικόλαος Γιαρμαδούρος Ευάγγελος Πλαφαδέλλης Ευάγγελος Γιαρμαδούρου-Τζαννέτου Αθηνά Χατζηχαραλάμπους Βλάσιος Φωτοπούλου – Παϊτάκη Χαριτίνη Μαδυτινός Κωνσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα Μύρινα 03-09-2021 Ο Πρόεδρος

Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος – Φώτιος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ