Τρίτη 21.03.2023

ΑΣΕΠ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για 1.295 μόνιμες προσλήψεις – Δείτε αναλυτικά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ για συνολικά 1.295 μόνιμες προσλήψεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στο υπουργείο Μετανάστευσης οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοικτές έως τη Δευτέρα 28 Μαρτίου.

Πρόκειται για την προκήρυξη 2Κ/2022 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση 473 θέσεων εργασίας σε 25 ειδικότητες, οι οποίες κατανέμονται σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, αιτήσεις έως και τη Δευτέρα 4 Απριλίου δέχεται και η προκήρυξη 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πρόσληψη, μέσω γραπτού διαγωνισμού, 822 ατόμων στην ΑΑΔΕ. Πιο αναλυτικά:

473 στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Η προκήρυξη 2Κ/2022 του ΑΣΕΠ αφορά στην πρόσληψη 473 ατόμων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι ειδικότητες που ζητούνται για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα είναι: Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκατόν έξι (106) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων, ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Μηχανολόγων Μηχανικών), ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών), ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Τοπογράφων Μηχανικών), ΠΕ Νομικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Στατιστικής. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ογδόντα επτά (87) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα Δομικών Εργων), ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα Μηχανολόγων Μηχανικών), ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Πληροφορικής. Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), εκατόν εβδομήντα επτά (177) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Τεχνικών (ειδικότητα Μηχανολογίας), ΔΕ Τεχνικών Διάφορων Ειδικοτήτων (ειδικότητες Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Δομικών Εργων), ΔΕ Τηλεφωνητών. Δ’ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), εκατόν τρεις (103) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού. Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

822 στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Η διαδικασία αιτήσεων στην προκήρυξη 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ αφορά στον γραπτό διαγωνισμό που θα διορίσει 822 νέους μόνιμους υπαλλήλους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για την ΑΑΔΕ το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έως και τη Δευτέρα 4 Απριλίου και ώρα 14:00.

Στην ηλεκτρονική αίτηση οι υποψήφιοι επιλέγουν τις θέσεις εργασίας για τις οποίες θέλουν να διαγωνιστούν και αναγράφουν τα πρόσθετα προσόντα που έχουν και μοριοδοτούνται από την προκήρυξη (π.χ., πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας). Σε δεύτερο χρόνο οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα που έχουν επικαλεστεί στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 1Γ/2022, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, δεν απαιτείται επανεγγραφή. Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει τις ορθές απαντήσεις και η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται και με χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

Τα εξεταστέα μαθήματα, με εξαίρεση το μάθημα Λεκτικές Δεξιότητες-Κατανόηση Κειμένων που είναι κοινό για όλες τις Ομάδες Μαθημάτων, η ύλη τους και οι συντελεστές βαρύτητάς τους είναι διαφορετικά για κάθε ομάδα μαθημάτων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του αντικειμένου που έχει η κάθε θέση. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως με ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ. Τα θέματα θα μεταδοθούν ταυτόχρονα στα εξεταστικά κέντρα με το σύστημα Vertical Blanking Internal (VBI) του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ασφαλές μέσο.

Σύντομα

Λοιπό επικουρικό προσωπικό – Παράταση αιτήσεων έως την Πέμπτη

Παράταση δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το λοιπό επικουρικό προσωπικό. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τη διαδικασία πρόσληψης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 24/03/2022 και ώρα 24:00. Οι υποψήφιοι που είχαν υποβάλει και κατά το παρελθόν αίτηση συμμετοχής σε παλιότερες ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας θα πρέπει να ακολουθήσουν προσεκτική ανάγνωση της κωδικοποιημένης ΚΥΑ και των νέων οδηγιών, καθώς έχουν υπάρξει αλλαγές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν τα αποθηκευμένα δικαιολογητικά τους ως προς την ισχύ τους. Επισημαίνεται ότι έχει αλλάξει το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης. Ολες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εκ νέου με καινούργια ημερομηνία. Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Η υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ο/η υποψήφιος/α έχει δυνατότητα υποβολής αίτησης μόνο σε μία ΔΥΠΕ και σε μία κατηγορία και κλάδο. Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος μπορεί να διαθέτει τα υποχρεωτικά και τα λοιπά πρόσθετα προσόντα για να υποβάλει αίτηση για ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Νοσηλευτικής, όμως θα πρέπει να επιλέξει για ποιον από τους δύο κλάδους επιθυμεί να δηλώσει ενδιαφέρον.

Πηγή άρθρου και φωτογραφίας :

https://eleftherostypos.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ