Πέμπτη 06.10.2022

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση κενής θέσης περιπτέρου στην κοινότητα Μύρινας & Μούδρου

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση κενής θέσης περιπτέρου στην κοινότητα Μύρινας

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λήμνου έχοντας υπόψη την αριθ. 227/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση  κενής θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην  Κοινότητα Μύρινας , στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Φιλοστράτων  (πάρκο Ανδρωνίου), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα εξακόσια ευρώ (600,00€) ετησίως.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Μύρινας (λιμάνι Μύρινας), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 14η Σεπτεμβρίου του 2022, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 έως 12:00. Σε περίπτωση που δεν  εμφανιστεί ενδιαφερόμενος, η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20η  Σεπτεμβρίου του 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 έως 12:00

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη. Θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µεταξύ του ∆ηµάρχου και του τελευταίου πλειοδότη και θα λήγει σε δέκα (10) έτη, την αντίστοιχη ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Το µίσθωµα των ετών των επόµενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρµόζεται σε ποσοστό 3% από έτος σε έτος επί του τελευταίου µισθώµατος

Στην Δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί οφειλέτες προς τον Δήμο Λήμνου και όσοι δεν προσκομίσουν ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε. Το παραπάνω ποσό μπορεί να κατατεθεί και στο Ταμείο του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τους όρους της σχετικής διακήρυξης  στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο site του Δήμου (www.limnos.gov.gr)  και στο τηλέφωνο 2254350031.

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση κενής θέσης περιπτέρου στην κοινότητα Μούδρου

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λήμνου έχοντας υπόψη την αριθ. 228/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση  κενής θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην  Κοινότητα Μούδρου (έμπροσθεν ιδιοκτησίας Παναγιώτη Ψαραδέλλη και έναντι κληρονόμων Σαββούρα στον δρόμο προς λιμάνι), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα πεντακόσια ευρώ (500,00€) ετησίως.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Μύρινας (λιμάνι Μύρινας), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 14η Σεπτεμβρίου του 2022, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 έως 12:00. Σε περίπτωση που δεν  εμφανιστεί ενδιαφερόμενος, η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20η  Σεπτεμβρίου του 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 έως 12:00

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη. Θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µεταξύ του ∆ηµάρχου και του τελευταίου πλειοδότη και θα λήγει σε δέκα (10) έτη, την αντίστοιχη ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Το µίσθωµα των ετών των επόµενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρµόζεται σε ποσοστό 3% από έτος σε έτος επί του τελευταίου µισθώµατος

Στην Δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί οφειλέτες προς τον Δήμο Λήμνου και όσοι δεν προσκομίσουν ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε. Το παραπάνω ποσό μπορεί να κατατεθεί και στο Ταμείο του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τους όρους της σχετικής διακήρυξης  στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο site του Δήμου (www.limnos.gov.gr)  και στο τηλέφωνο 2254350031.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ