Δευτέρα 17.06.2024

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση θέσεων περιπτέρων στον  Δήμο Λήμνου

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση θέσεων περιπτέρων στον  Δήμο Λήμνου

Η Δήμαρχος του Δήμου Λήμνου έχοντας υπόψη την αριθ. 146/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική  δημοπρασία η  εκμίσθωση θέσεων  περιπτέρων στον Δήμο Λήμνου ως εξής:

  • Μία θέση στην πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Κούταλης, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα οκτακόσια ευρώ (800,00€) ετησίως
  • Μία θέση στο λιμάνι της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας (περιοχή Αγίου Νικολάου) με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα χίλια ευρώ (1.000,00€) ετησίως
  • Μια θέση στη Δημοτική Κοινότητα Τσιμανδρίων με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα εξακόσια ευρώ (600,00€) ετησίως
  • Μία θέση στην πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Θάνους (πλησίον του κοινοτικού γραφείου) με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα εξακόσια ευρώ (600,00€) ετησίως
  • Μία θέση στη Δημοτικής Κοινότητας Ατσικής με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα οκτακόσια ευρώ (800,00€) ετησίως
  • Μία θέση στην οδό εθνικής Αντιστάσεως (πάρκο Ανδρωνίου) στη Δημοτική Κοινότητα Μύρινας με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα χίλια ευρώ (1.000,00€) ετησίως

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  στο Παπουτσίδειο Δημοτικό Κτίριο, στην πλατεία Υψιπύλης στη Μύρινα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 17η Ιουνίου  του 2024, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 11:00. Σε περίπτωση που δεν  εμφανιστεί ενδιαφερόμενος, η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 26η  Ιουνίου του 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 11:00.

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη. Θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικήςσύµβασης µεταξύ του ∆ηµάρχου και του τελευταίου πλειοδότη και θα λήγει σε δέκα (10) έτη, τηναντίστοιχη ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Το µίσθωµα των ετών των επόµενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρµόζεται σεποσοστό 3% από έτος σε έτος επί του τελευταίου µισθώµατος

Στην Δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί οφειλέτες προς τον Δήμο Λήμνου και όσοι δεν προσκομίσουν ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε. Το παραπάνω ποσό μπορεί να κατατεθεί και στο Ταμείο του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τους όρους της σχετικής διακήρυξης  στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο siteτου Δήμου (www.limnos.gov.gr)  και στο τηλέφωνο 2254350031.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ