Πέμπτη 11.08.2022

Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Πεδινού

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λήμνου έχοντας υπόψη την αριθ. 191/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πεδινού (μεσαία αίθουσα του κτιριακού συγκροτήματος της κοινότητας Πεδινού) εμβαδού 28,60τμ για επαγγελματική χρήση και με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα πεντακόσια ευρώ (500,00€) ετησίως.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, πλατεία Υψιπύλης (πλατεία Ο.Τ.Ε.), Παπουτσίδειο Δημοτικό Κτίριο, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 1η Αυγούστου του 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 έως 12:00. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ενδιαφερόμενος η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 8 Αυγούστου του 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 έως 12:00

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη. Θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µεταξύ του ∆ηµάρχου και του τελευταίου πλειοδότη και θα λήγει σε τέσσερα (4) έτη, την αντίστοιχη ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Το µίσθωµα των ετών των επόµενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρµόζεται σε ποσοστό 3% από έτος σε έτος επί του τελευταίου µισθώµατος

Στην Δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί οφειλέτες προς τον Δήμο Λήμνου και όσοι δεν προσκομίσουν ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε. Το παραπάνω ποσό μπορεί να κατατεθεί και στο Ταμείο του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τους όρους της σχετικής διακήρυξης στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο site του Δήμου (www.limnos.gov.gr) και στο τηλέφωνο 2254350031.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ