Σάββατο 24.07.2021

Δήλωση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου της Ελλάδας κ. Nότη Μηταράκη, σχετικά με δημοσιεύματα περί φημολογούμενων “επαναπροωθήσεων”

N. MItarachi: “Allegations affecting Greece are clearly unfounded, rely on footage or testimonials provided for from the country of departure. Numerous cases have been investigated, including by the European Union and reports have found no evidence of any breach of EU fundamental rights.”

n response to publications about alleged ‘pushbacks’, Minister of Migration & Asylum of Greece Mr. Notis Mitarachi, stated:

“Greece is committed to protecting its borders, and will continue to do so, as a sovereign responsibility, in line with EU & International Law. We have every right to intercept these crossings in accordance with EU Regulation 656/14. Greece does not want to be the gateway to Europe for the smuggling networks.

Attempting these crossings is highly dangerous and those undertaking such journeys are being encouraged, facilitated and exploited by unscrupulous criminal groups that must be held accountable for their actions. Turkey is a safe country and can provide, where needed, appropriate international protection. Sadly, instead of Turkey preventing unlawful departures, it is often too busy filming them, rather than doing what it is mandated to do under the joint agreement – namely intervening to prevent these small boats from reaching Greece in the first place.

It is important that all EU Member States and the European Commission, as well as Frontex & EASO, all work together to address the migration crisis, a crisis which continues to pose significant challenges for the European Union. Allegations affecting Greece are clearly unfounded, rely on footage or testimonials provided for from the country of departure. Numerous cases have been investigated, including by the European Union and reports have found no evidence of any breach of EU fundamental rights.”

Δήλωση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου της Ελλάδας κ. Nότη Μηταράκη, σχετικά με δημοσιεύματα περί φημολογούμενων “επαναπροωθήσεων” 

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Νότης Μηταράκης: “Οι κατηγορίες που απευθύνονται στην Ελλάδα είναι παντελώς αβάσιμες και εδράζονται σε πλάνα ή μαρτυρίες που παρέχονται από τη χώρα αναχώρησης. Πολλές περιπτώσεις έχουν διερευνηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με εκθέσεις που δεν καταγράφουν πουθενά καμία παραβίαση των θεμελιωδών ευρωπαϊκών δικαιωμάτων.”

Σε απάντηση δημοσιευμάτων περί φημολογούμενων ‘επαναπροωθήσεων” ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε:

“Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να προστατεύσει τα σύνορά της και θα συνεχίσει να το πράττει, καθώς είναι ευθύνη κάθε κυρίαρχου κράτους, σύμφωνα με την ΕΕ και το Διεθνές Δίκαιο. Έχουμε κάθε δικαίωμα να ανακόπτουμε τέτοιες διελεύσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 656/14 της ΕΕ.

Η Ελλάδα δεν θέλει να είναι η πύλη προς την Ευρώπη για τα δίκτυα λαθρεμπόρων. Η απόπειρα τέτοιων διελεύσεων είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και όσοι πραγματοποιούν τέτοια ταξίδια ενθαρρύνονται, διευκολύνονται και γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από αδίστακτες εγκληματικές ομάδες που πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.

Η Τουρκία είναι μια ασφαλής χώρα και μπορεί να παρέχει, όπου απαιτείται,  διεθνή προστασία. Δυστυχώς, αντί να εμποδίζει τις παράνομες αναχωρήσεις, αντί να κάνει ό, τι έχει την εντολή να κάνει βάσει της κοινής συμφωνίας – δηλαδή να παρεμβαίνει για να εμποδίσει αυτά τα μικρά πλοία να φτάσουν στην Ελλάδα – συχνά είναι πολύ απασχολημένη με τη μαγνητοσκόπηση.

Είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και ο Frontex & EASO, να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, μιας κρίσης που συνεχίζει να δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατηγορίες που απευθύνονται στην Ελλάδα είναι παντελώς αβάσιμες και εδράζονται σε πλάνα ή μαρτυρίες που παρέχονται από τη χώρα αναχώρησης. Πολλές περιπτώσεις έχουν διερευνηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με εκθέσεις που δεν καταγράφουν πουθενά καμία παραβίαση των θεμελιωδών ευρωπαϊκών δικαιωμάτων.”

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ