Τρίτη 15.06.2021

Δήμος Λήμνου: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (Ναυαγοσώστη)

Ο Δήμος Λήμνου ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και συγκεκριμένα ενός (1) ναυαγοσώστη για την παραλίων των Ρηχών Νερών, και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών μετα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Α.ΓΙΑ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

Β.ΓΙΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή

.ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ

ΟΛΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

πηγή άρθρου και φωτογραφίας: https://www.limnosreport.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ