Τετάρτη 10.08.2022

Δήμος Λήμνου: Διαγωνισμός προμήθειας γάλακτος υψηλής παστερίωσης

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λήμνου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ειδών του διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος υψηλής παστερίωσης για την παροχή σε είδος στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Λήμνου, για διάστημα έξι μηνών».

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (30.291,35€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 26.806,50 €, ΦΠΑ 3.484,85€ ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 5η Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€536,13€), και πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι τουλάχιστον τρείς (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται από την υπηρεσία του Δήμου Λήμνου (αρμόδιος υπάλληλος: Καβαλέρης Παντελής, Τμήμα Προμηθειών, τηλ.: 22543-50026).

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου (www.limnos.gov.gr).

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής της βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ