Πέμπτη 07.12.2023

Δήμος Λήμνου :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παιδιάτρο στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Ο ΟΚΠΑ του Δήμου Λήμνου ανακοινώνει την  διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο τη
χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή παιδιάτρου
για την παρακολούθηση της υγείας των νηπίων των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών Μύρινας και Μούδρου»
Η υπ’ αριθμ. 770/06.11.2023 τεχνική περιγραφή παροχής υπηρεσιών Παιδιάτρου,
επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
(σε σφραγισμένο φάκελο) στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ., Ταχ. Δ/νση: Σαρρή 1, Κτίριο
Σαχτούρη Ρωμέικος Γιαλός 81400, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 14/11/2023 στις 09:00
π.μ.. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα 14/11/2023 στο γραφείο του
Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Λήμνου στις 09:30 όπου μπορούν να παρευρεθούν και οι
ενδιαφερόμενοι.
Επίσης οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέχρι την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, στην ανωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ