Παρασκευή 01.03.2024

Έγκριση Ένταξης- Συμμετοχής της Περιφέρειας Βορείου στο Διακρατικό χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα HORIZON: Διακυβέρνηση και Επιχειρηματικά Μοντέλα για Ζωντανά Εργαστήρια: κόμβοι αγροτικής αναγέννησης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την εδαφική υγεία στην περιοχή της Μεσογείου, προϋπολογισμού: 141.625€”

Έγκριση Ένταξης- Συμμετοχής της Περιφέρειας Βορείου / Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα στο Διακρατικό χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα HORIZON:  Διακυβέρνηση και Επιχειρηματικά Μοντέλα για Ζωντανά Εργαστήρια: κόμβοι αγροτικής αναγέννησης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την εδαφική υγεία στην περιοχή της Μεσογείου, προϋπολογισμού: 141.625€

Εγκρίθηκε η ένταξη και συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου/Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα  στο Διακρατικό Πρόγραμμα: Διακυβέρνηση και Επιχειρηματικά Μοντέλα για Ζωντανά Εργαστήρια: κόμβοι αγροτικής αναγέννησης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την εδαφική υγεία στην περιοχή της Μεσογείου ( Governance and business models for living labs: rural regeneration hubs for tackling soil health challenges in the Mediterranean region.) το οποίο χρηματοδοτείται από το HORIZON EUROPE.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι το 60%- 70% των εδαφών έχει υποβαθμιστεί, λόγω της μη βιώσιμης διαχείρισής τους. Βασικός μοχλός για την εξυγίανση των εδαφών αποτελεί ο πρωτογενής τομέας μέσω της αξιοποίησης των εδαφικών πόρων, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για φιλική  προς το περιβάλλον γεωργία. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό υπάρχει άμεση ανάγκη για ανάδειξη και τεκμηρίωση πρακτικών οι οποίες θα είναι αποτελεσματικές, εύκολα εφαρμόσιμες και οικονομικά βιώσιμες με σαφή οφέλη για τις  αγροτικές εκμεταλλεύσεις αλλά και το περιβάλλον.

Στόχος του έργου αυτού είναι η αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των εδαφικών πόρων αξιοποιώντας τις περιφερειακές κοινοπραξίες και Την ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων. Αποστολή του έργου είναι να υποστηρίξει την προσπάθεια των τοπικών κοινωνιών για αειφόρο αγροτική ανάπτυξη, την σύνδεση τους με τοπικά, εθνικά και διεθνή οικοσυστήματα καινοτομίας και την οικοδόμηση Αγροτικών Κέντρων Καινοτομίας όπου οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς θα συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις διαχείρισης των εδαφικών πόρων.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου / Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα υπέβαλε πρόταση και είναι μεταξύ των  τριάντα πέντε φορέων σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο από 6 Ευρωπαϊκές Χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία) που εγκρίθηκε  η συμμετοχή και η χρηματοδότηση της με 141.625 ευρώ στο πρόγραμμα. Μέσω του Προγράμματος θα δημιουργηθεί Περιφερειακός Κόμβος Αγροτικής Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου με την οργάνωση ενός Περιφερειακού μοντέλου διακυβέρνησης για την διευκόλυνση του διαλόγου και της συνεργασίας των φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 Στο πλαίσιο της λειτουργία του κόμβου και με την επιστημονική συμβολή του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» το οποίο θα έχει τον ρόλο του τοπικού συντονιστή θα πραγματοποιηθούν : 1) Ανάλυση των προβλημάτων υποβάθμισης και αναγκών διαχείρισης των αγροτικών εδαφών στις περιοχές ελαιοκαλλιέργειας της Λέσβου με εκτεταμένες εδαφολογικές δειγματοληψίες και αναλύσεις, 2) Ανάπτυξη δομής διακυβέρνησης και συνεργασίας για την στήριξη η αγροτικής καινοτομίας με επίκεντρο την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας, 3) Εκτεταμένες εφαρμογές αξιολόγησης και ανάδειξης καινοτόμων καλλιεργητικών πρακτικών σε πιλοτικούς αγρούς της Λέσβου για τη βελτίωση της εδαφικής ποιότητας, της οικονομικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και τέλος 4) Στοχευμένες δράσεις βελτίωσης των σχετικών περιφερειακών πολιτικών καθώς και δράσεις υποστήριξης του αγροτικού κόσμου για την εφαρμογή καλών πρακτικών με δράσεις συμβουλευτικής, ενίσχυσης δεξιοτήτων και άμεσων μικρο – χρηματοδοτήσεων .

Η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα δήλωσε:

«Ευχαριστούμε την διεύθυνση και τους εργαζομένους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου για την στήριξη και συνοδοιπορία στην εκφρασμένη βούληση ης Περιφερειακής Αρχής να αξιοποιηθεί κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο στον Πρωτογενή Τομέα»

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ