Κυριακή 19.05.2024

Εισήγηση για 3 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Λήμνου. Οι ειδικότητες.

Mε εισηγησή της η Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου  Λήμνου Ελονώρα Γεώργα ζητά  από το Δ.Σ.  την κατάθεση αιτήματος για  άμεση πρόσληψη 3 μόνιμων υπαλλήλων  στο Λ.Τ.

Στο σκεπτικό της εισήγησης αναφέρεται οτι ύπαρχει άμεση ανάγκη πρόσληψης προσωπικού μια και ο μέχρι πρότινος μόνιμος υπάλληλος έχει καταθέσει παραίτηση λόγω συνταδιοδότησης και η υπηρεσία μένει χωρίς προσωπικό .

Πιο συγκεκριμένα το απόσπασμα της είσηγησης αναφέρει:

Παρίσταται άμεση ανάγκη πρόσληψης τακτικού προσωπικού συνολικά 3 ατόμων για
το έτος 2024 ανά κλάδο/ειδικότητα και αριθμό, ως εξής:
α/α Κλάδος Ειδικότητα Σχέση Εργασίας Αριθμός
Ατόμων

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   (ΜΟΝΙΜΟΣ )

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΜΟΝΙΜΟΣ)

3 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΜΟΝΙΜΟΣ)

ΣΥΝΟΛΟ 3
Οι ανωτέρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού είναι άκρως απαραίτητο να
πραγματοποιηθούν, δεδομένου ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Λήμνου, δε διαθέτει
κανέναν μόνιμο υπάλληλο και οι ανάγκες της υπηρεσίας καλύπτονται με υπαλλήλους
του Δήμου  Λήμνου που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα υποστήριξης του ΔΛΤ
Λήμνου, μέσω υπογραφής προγραμματικής σύμβασης.

Η υποβολή εκτάκτου αιτήματος στον Ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους
2024 κρίνεται απολύτως απαραίτητη και επιβεβλημένη λόγω μη στελέχωσης των
υπηρεσιακών μονάδων του ΔΛΤ Λήμνου όπως αποδεικνύεται από τα ανωτέρω.
Επιπρόσθετα οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των τελευταίων ετών στο
χώρο της Αυτοδιοίκησης, οι επιπλέον αρμοδιότητες που έχουν παραχωρηθεί στους
ΟΤΑ α ́ βαθμού καθώς και η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών καθιστούν εξαιρετικά
δύσκολο και πολυεπίπεδο το έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δημιουργούν
ανάγκες για εξειδικευμένο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό.
Η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού θα συμβάλλει στην επαρκή
στελέχωση των υπηρεσιακών μονάδων του ΔΛΤ  Λήμνου, στην αναβάθμιση των
παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, στην ταχύτερη διεκπεραίωση των
υποθέσεων καθώς και στη βελτίωση της οργανωτικής διάθρωσης / αναδιάρθρωσης
των υπηρεσιακών μονάδων. Επιπλέον θα δώσει τη δυνατότητα για συμμετοχή του
ΔΛΤ  Λήμνου σε νέα προγράμματα και δράσεις και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση
της εικόνας του αστικού περιβάλλοντος, και όχι μόνο, του νησιού.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούμε όπως το Δ.Σ. εγκρίνει την υποβολή
έκτακτου αιτήματος στον Ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων του δημοσίου τομέα
έτους 2024

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την υποβολή έκτακτου αιτήματος για τον προγραμματισμό των
προσλήψεων του έτους 2024, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, Κλάδο/Ειδικότητα .

Οι ανωτέρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και οι λόγοι για τους οποίους οι
συγκεκριμένοι κλάδοι/ειδικότητες κρίνονται απαραίτητες για την Υπηρεσία
αναφέρονται αναλυτικά στην ανωτέρω εισήγηση.

 

 

πηγή: limnros report

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ