Τρίτη 28.09.2021

Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Λήμνου για το ακτοπλοϊκό

ΠΡΟΣ: τον κ. Δήμαρχο
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
τους κ.κ. Προέδρους των
Κοινοτήτων
τους κ.κ. Προέδρους των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού
Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).
1. Έχοντας υπόψη:
• το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με το άρθρο
114, παρ. 8 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019), με το άρθρο 177, περ. β΄ της παρ.
1 και το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄/30-10-2019), και με το άρθρο
10, παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄/11-3-2020),
• το άρθρο 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄/11.03.2019),
• το με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των δήμων, των
περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης
των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και
• την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό 40, Α.Π.: 20930/31-03-2020
(ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), με θέμα «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και
λειτουργία των Δήμων»
• την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό 426, ΑΠ: 77233/ 13.11.2020
(ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), με θέμα «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και
λειτουργία των Δήμων»
• την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό 57, ΑΠ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 177/οικ.
16474/23-08-2021 (ΑΔΑ:6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ), με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 57η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, που θα γίνει στις 27 Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
20:00, μέσω της εφαρμογής SKYPE, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τα σοβαρά
προβλήματα που έχουν προκύψει στην ακτοπλοϊκή σύνδεση
κ.ΔΗΜΑΡΧΟΣ
της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου με το Λαύριο και την
Καβάλα
2. Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση της εφαρμογής SKYPE.
3. Έχουν δημιουργηθεί τέσσερις (4) σταθμοί σύνδεσης, στους οποίους θα προσέλθουν οι
δημοτικοί σύμβουλοι, ως εξής :

α. 1ος σταθμός: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ (ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΡΙΝΑΣ), όπου θα συμμετέχουν ο
κ.Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., οι Αντιδήμαρχοι και οι Πρόεδροι των Ν.Π.Δ.Δ.

β. 2ος σταθμός: ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 04 ΓΡΑΦΕΙΟ), όπου θα
συμμετέχουν οι σύμβουλοι της Δημοτικής Ενότητας ΜΥΡΙΝΑΣ
γ. 3ος

σταθμός: ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΚΗΣ, όπου θα
συμμετέχουν οι σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΔΡΟΥ

δ. 4ος
σταθμός: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΝΤΙΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) , όπου θα
συμμετέχουν οι σύμβουλοι της Δημοτικής Ενότητας ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους Δημοτικούς συμβούλους να συμμετέχουν στην
συνεδρίαση από τον χώρο που επιθυμούν ή σε διαφορετικό σταθμό, εφόσον οι συνθήκες
το επιτρέπουν, αφού το δηλώσουν στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του
Δήμου (τηλ.2254350029), πριν την συνεδρίαση, προκειμένου να τους δοθούν οι
απαραίτητες οδηγίες.

Εφόσον απαιτείται συμμετοχή Προέδρων στην συνεδρίαση, ο χώρος όπου θα
συμμετέχουν, θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου (τηλ.2254350029).

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του
Δήμου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος – Φώτιος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ