Σάββατο 22.01.2022

Ο Δήμος Λήμνου προσλαμβάνει 25 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

TOP

«Ο Δήμος Λήμνου ύστερα από την υπ’ αριθ. 7/20-01-2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από την παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 214/06.11.2020 τεύχος Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/20 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α’) με τις οποίες επήλθαν μεταβολές στο ως άνω πλαίσιο με σκοπό την απλούστευση, επίσπευση αλλά και επέκταση των διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού αυτού εξαιτίας των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω του κορωνοϊού covid19.

Το αναφερόμενο προσωπικό θα προσληφθεί για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα : Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης).

prosl1

prosl2

prosl3

prosl4

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
3. Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ, δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κ.τ.λ.).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dlimnou.proslipsi@gmail.com. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή της αίτησης με τον προαναφερόμενο τρόπο αυτή μπορεί να κατατεθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο πρωτόκολλο του Δήμου Λήμνου στην Μύρινα Λήμνου μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τους αρμόδιους υπάλληλους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 27-01-2021 μέχρι και 29-01-2021.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των αιτήσεων : α) Αργυρή Χαβιά και β) Βασίλειος Σταφύλης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2254350028».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ