Τετάρτη 21.02.2024

Πού δημιουργήθηκαν οι 109.037 νέες θέσεις εργασίας μέσω ΔΥΠΑ

Τον “χάρτη” των νέων θέσεων εργασίας που γεννήθηκαν την περίοδο 2019 – 2023 μέσω προγραμμάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ, τέως ΟΑΕΔ) δημοσίευσε σήμερα ο οργανισμός.

Όπως δήλωσε πρόσφατα ο διοικητής της ΔΥΠΑ, κος Σπύρος Πρωτοψάλτης, κατά την παραπάνω περίοδο σημειώθηκε ρεκόρ δημιουργίας επιδοτούμενων νέων θέσεων εργασίας.

 

 

Πού δημιουργήθηκαν οι 109.037 νέες θέσεις εργασίας μέσω ΔΥΠΑ

πίνακας2

 

 

 

 

 

πίνακας 3

Ωφελούμενοι ανά Μέγεθος επιχείρησης (σε σχέση με τον αριθμό απασχολούμενων)

Η κατανομή των ωφελούμενων βάσει μεγέθους των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στα νέα προγράμματα της περιόδου αναφοράς δείχνει σαφώς ότι κυρίως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (1 έως 9 απασχολούμενοι) είναι αυτές που αιτούνται την συμμετοχή τους στα προγράμματα. Το ποσοστό προσλήψεων σε αυτές ανέρχεται στο 90%. Ακολουθούν οι μικρές επιχειρήσεις (10 έως 49 απασχολούμενοι) με πολύ χαμηλότερο ποσοστό (7%).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

 

Ωφελούμενοι ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Βάσει της δραστηριότητας που ασκούν οι επιχειρήσεις, οι ωφελούμενοι κατανέμονται στους Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας, ως ακολούθως: Το υψηλότερο ποσοστό, 33%, κατέχει το Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών. Ακολουθούν οι Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες με 15% και, με μονοψήφια πλέον ποσοστά, η Μεταποίηση με 9%, οι Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης με 8% και οι Δραστηριότητες σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα με 8%. Ακολουθούν οι λοιποί τομείς με ποσοστά χαμηλότερα του 5%.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

 

Συμμετέχουσες Επιχειρήσεις

Όπως προαναφέρθηκε, οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας/Προεργασίας στα προγράμματα της Δ.ΥΠ.Α. το διάστημα αναφοράς, είναι 80.6539 . Ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετείχαν, ανεξαρτήτως του αριθμού προγραμμάτων στα οποία έχουν συμμετάσχει, ανέρχεται στις 47.816. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων, 69% (32.940) συμμετείχαν με έναν (1) ωφελούμενο. Ο μέσος αριθμός ωφελούμενων ανά επιχείρηση είναι 1,7, η δε ενδιάμεση τιμή 1 ωφελούμενος. Ο μέγιστος αριθμός είναι 42 ωφελούμενοι. Το 93% των επιχειρήσεων συμμετείχε με 1 έως 3 ωφελούμενους.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ