Παρασκευή 17.09.2021

Πρόσκληση σύγκλησης σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 67 παρ.5 Ν.3852/10 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ.1 του Ν. 4635/ 2019).


1. Έχοντας υπόψη:

  • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α ́/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 114, παρ. 8 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α ́/9-8-2019), με το άρθρο 177, περ. β ́ της παρ. 1 και το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α ́/30-10-2019), και με το άρθρο 10, παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α ́/11-3-2020),
  • το άρθρο 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α ́/11.03.2019),
  • την εγκύκλιο αριθ. 163/33282/29052020 του Υπουργείου Εσωτερικών
  • το με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και
  • τηνεγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό 40, Α.Π.: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), με θέμα «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων»
  • την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό 52, ΑΠ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 171/οικ. 14578/19-07-2021 (ΑΔΑ:ΩΣΖ946ΜΤΛ6-Φ4Γ), με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 52η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
  • την ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (ΦΕΚ Β ́ 4054) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00». Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 13η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου που θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 13.30 και λήξη 14.00.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α ́55/ 11
032020] και με την ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/492021 (ΦΕΚ Β ́ 4054) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 06 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00», για λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέμα
τα:


Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ


1.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 98/2021 Απόφασης του ΔΣ και ματαίωση της προγραμματισμένης κινητοποίησης στο Λιμάνι της Μύρινας με αποκλεισμό του κατάπλους του πλοίου AQUA STAR την Παρασκευή 10/09/2021

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι δημοτικοί σύμβουλοι θα
μπορούν να ψηφίσουν το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Λήμνου typolimnou1@gmail.com, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους το συννημένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η
μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.


Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό
email θα μπορούν μπορούν να ψηφίσουν το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης στο FAX : 2254350050.
Μετά το πέρας της ώρας λήξης καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος Φώτιος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ