Τετάρτη 21.02.2024

Πρόσληψη ενός ατόμου ΔΕ Μαγείρων

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.∆.∆. «Ο.Κ.Π.Α. ∆ήμου Λήμνου.», για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και τη συγκεκριμένη χρονική διάρκεια:

page2image33691952

Κλάδος/ Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

∆ιάρκεια σύμβασης

∆Ε Προσωπικού Εστίασης/

∆Ε Μαγείρων

1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ( Τ.Ε.Ε.) Β ́ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ( Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών ( Ν.∆. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Α ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθός Μαγειρικής Τέχνης ή Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕ∆ ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕ∆ (ν.4763/2020) ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020) ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α ́ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.1566/1985 ή ν.576/1997) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ (ν.1346/1983 ή ν.1566/1985) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Β ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης

2 μήνες

Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου(Τ.Ε.Ε.) Β ́ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.∆.580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Αντίστοιχη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών.

Οι υποψήφιοι των ως άνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδώντης αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο16 τουΝ.3584/2 007«Κώδικας Κατάστασης ∆ημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν τους τελευταίους δώδεκα (12)μήνες από το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία οι υποψήφιοι πρόκειται να προσληφθούν και προς τα πίσω, έχουν απασχοληθεί σε φορείς του δημοσίου τομέα του άρθρου 1παρ. 1 του Ν. 3812/2019 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να δηλώνουν την υπηρεσίας την οποία απασχολήθηκαν καιτην ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης τους (έναρξη και λήξη).
  5. Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας ή Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο και δερματολόγο ότιείναι κλινικά υγιείς και δεν πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα.
  6. Σημείωση: Τα υπ ́ αριθ. 3. και 4. δικαιολογητικά (υπεύθυνες δηλώσεις)περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ για πρόσληψη προσωπικού που συνοδεύει την Ανακοίνωση

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο e-mail: dlimnou.okpa.proslipsis@gmail.com ή να την καταθέσουν στα γραφεία του Ο.Κ.Π.Α. ∆ήμου Λήμνου , Σαρρή 1 Ρωμέικος Γιαλός Μύρινα Λήμνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Η αίτηση συμμετοχής, εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη , με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Επισημαίνεται ότι: σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας ∆εδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα

page3image33837536 page3image33837952 page3image33836496 page3image33836704

τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης.

Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 11.05.2023 έως και 15.05.2023

Tηλ.επικοινωνίας:2254025525
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ηλέκτρα Κωνστάντιου

Οι αιτήσεις με την υπεύθυνη δήλωση θα διατίθενται στα γραφεία του Οργανισμού καθώς και στον ιστότοπο του ∆ήμου Λήμνου www.limnos.gov.gr/category/προκηρύξεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΟ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5. 2023

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΟ-converted

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ