Πέμπτη 20.01.2022

Σε Γενική Συνέλευση και Εκλογή νέου ΔΣ η ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.

Με την υπ’ αριθμ. 107-01/2021 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. αποφάσισε ομόφωνα να συγκληθεί Γενική Συνέλευση των
μετόχων της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (εφόσον δεν
αλλάξουν οι ισχύουσες απαγορεύσεις συναθροίσεων λόγω της πανδημίας), την
Παρασκευή 12-02-2021, με χρονικό περιθώριο ψηφοφορίας από τις 11:00 έως
τις 15:00.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της
δημόσιας υγείας και ερείδεται στις ακόλουθες διατάξεις: α) του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, β)
του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11.03.2020), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του Ν.4682/2020 και γ) την υπ’αριθμ.163/29.05.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.
(ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1) Τροποποίηση καταστατικού της ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.
2) Οικονομική διαχείριση έτους 2020.
3) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Τέλος, αποφασίσθηκε ότι σε περίπτωση μη απαρτίας θα συγκληθεί
επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δια περιφοράς, την ίδια ώρα την Παρασκευή
19-02-2021.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ