Δευτέρα 26.02.2024

Στις 22 Μαρτίου η Γενική Συνέλευση της ΕΟΠΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης αποφάσισε την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 22 Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα διεξαχθεί την 23η Μαρτίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 π.μ. στον ίδιο τόπο. Εναλλακτικά, στην περίπτωση που κριθεί αυτό αναγκαίο, το Δ.Σ. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει, όπως η Γ.Σ. διεξαχθεί και οι σχετικές αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ληφθούν με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο περισσοτέρων από δύο φυσικών προσώπων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
2. Τροποποίηση & Έγκριση Καταστατικού Ε.Ο.ΠΕ.
3. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 01.01.2023 έως 31.12.2023.
4. i) Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού από 01.01.2023 έως 31.12.2023, Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2023.
   ii) Ανακοίνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχειρίσεως για την περίοδο 01.01.2023 έως 31.12.2023.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή μη, Διοικητικού Απολογισμού (πεπραγμένων) ΔΣ για το έτος 2023 και απαλλαγή μελών Δ.Σ. από πάσης ευθύνης.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή μη, Οικονομικού Απολογισμού, Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2023 και απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης.
7. Έγκριση Προϋπολογισμού Χρήσης 2024 (01.01.2024-31.12.2024).
8. Τροποποίηση & Έγκριση Κανονισμών Ε.Ο.ΠΕ.
9. Διαγραφή σωματείων.
10. Διάφορα Θέματα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ