Τετάρτη 29.03.2023

Συνεδριάζει με 19 θέματα το Περιφερειακό Συμβούλιο

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου( Μυτιλήνη) στις 22/02/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 , σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Η συνεδρίαση, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει Β) του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ. Α’/9-7-2022) Γ) της υπ’ αριθμ. 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756/4.2.2022 (ΦΕΚ 430/τ. Β’/5-2- 2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) θα πραγματοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας (https://www.epresence.gov.gr), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Αθλητικού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2023

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κουρσουμπάς Αντιπεριφερειάρχης Μεταναστευτικής Κρίσης Αθλητισμού & Συγκοινωνιών Π.Ε. Λέσβου

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2023

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Καλατζής, Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΘΕΜΑ 3ο: 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του «Ενιαίου Ταμείου Απασχολουμένων» (Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ.) νυν Ε.Φ.Κ.Α. για το έργο «Παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης των θερμοπηγών και του ξενοδοχείου «ΣΑΡΛΙΤΖΑ» στη Θερμή Λέσβου, ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ. στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και αποκατάσταση/ανάδειξη των μνημείων που βρίσκονται εντός των παραχωρηθέντων ακινήτων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών»

Εισηγήτρια: κ. Αφροδίτη Κουρογένη , Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών

ΘΕΜΑ 4ο : Μεταφορά Μαθητών ΠΕ Λέσβου και ΠΕ Λήμνου

Εισηγητής: κ. Βασιλική Σαντζηλιώτου Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Λέσβου

ΘΕΜΑ 5ο : Συμπλήρωση της αριθμ. 42/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου σχετικά με έγκριση αναπροσαρμογής συμβατικού κόστους δρομολογίων λόγω μηνιαίας διαφοροποίησης της τιμής των καυσίμων κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2023 για ένα (1) δρομολόγιο του μεταφορέα Τσομπάνη Σταύρου.

Εισηγητής: κ. Βασιλική Σαντζηλιώτου Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Λέσβου

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 64131b15480ef7a1a42d4a2c στις 16/03/23 15:38

page1image1341073120 page1image1341073424 page1image1341073728 page1image1341074032page1image1341074336 page1image1341074640 page1image1341074944

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Δυτικής Λέσβου του άρθρου 100 Ν. 3852/2010. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 100 Ν. 3852/2010 (ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘ. 179 Ν. 4555/2018 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘ. 96 Ν. 4604/2019) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΆΝΤΙΣΣΑ

Εισηγήτρια: κ. Μαρία Τσακίρη, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης του άρθρου 100 Ν. 3852/2010 και του άρθρου 12 Ν. 3513/2006 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΜΦΙΛΩΝ» ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΜΦΙΛΩΝ.

Εισηγήτρια: κ. Μαρία Τσακίρη, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Ιεράς Μητροπόλεως Μηθύμνης του άρθρου 100 Ν. 3852/2010 και του άρθρου 12 Ν. 3513/2006 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ”

Εισηγήτρια: κ. Μαρία Τσακίρη, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου

ΘΕΜΑ 9ο : “2η Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Παρατηρητήριο της Πράξης Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ 5032514 από το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου”.

Εισηγήτρια: κ. Αγάλια Ειρήνη , Αν. Προίσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λέσβου

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου για την υλοποίηση του έργου «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΑΜΟΥ» Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βασιλείου, Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Ιεράς Μητρόπολης Σάμου, Ικαρίας & Κορσεών του άρθρου 179 του Ν. 4555/2018 για τη παροχή τηςγενικής υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , ΩΣΤΕΗ ΔΤΕ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΕΚΠΟΝΙΣΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βασιλείου, Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Ιεράς Μονής Παναγίας Βροντά Σάμου του άρθρου 179 του Ν. 4555/2018 για την εκτέλεση τηςμελέτης και του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΟΝΗΣΒΡΟΝΤΑ»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βασιλείου, Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΑΝΑΓΙΑΣ) ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΑΜΟΥ του άρθρου 179 του Ν. 4555/2018 για τη ανάθεση της σύνταξης στατικής μελέτης με τίτλο «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΡΟΥΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ ΣΑΜΟΥ

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βασιλείου, Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 64131b15480ef7a1a42d4a2c στις 16/03/23 15:38

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των Υπουργείου Πολιτισμού&Αθλητισμού και Δήμου Φούρνων Κορσεών του άρθρου 100 Ν. 3852/2010 Για το Έργο με τίτλο: «Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και προστασίας αρχαίων ναυαγίων στην περιοχή Άσπρος Κάβος Φούρνων και Βαθύλακας Θύμαινας του Δήμου Φούρνων Κορσεών»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βασιλείου, Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Φούρνων Κορσεών του άρθρου 179 του Ν. 4555/2018 για την ανάθεση εκτέλεσης τηςμελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟY ΦΟΥΡΝΩΝ»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βασιλείου, Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του του Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας και του Δήμου Φούρνων Κορσεών του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει με το άρθρο 8 του Ν.4071/2012 και το άρθρο 179 του Ν.4555/2018 για την Πράξη «Μελέτη βελτίωσης της λιμενικής υποδομής νήσου Θύμαινας»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βασιλείου, Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του Λιμενικού Ταμείου Σάμου και του Δήμου Φούρνων Κορσεών του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει με το άρθρο 8 του Ν.4071/2012 και το άρθρο 179 του Ν.4555/2018 για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη αντιμετώπισης του φαινομένου διάβρωσης της παράκτιας ζώνης του οικισμού στο Καμάρι νήσου Φούρνων»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βασιλείου, Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου

ΘΕΜΑ 18ο : «1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ»
Εισηγητής: κ. Χρήστος Καρτάλης, Αν.Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου

ΘΕΜΑ 19ο : «Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του Έργου: «Καταγραφή, τεκμηρίωση, προστασία και διαδικτυακή προβολή των Συλλογών της Δημοτικής Πινακοθήκης Χίου».
Εισηγητής: κ. Παντελής Βρουλής Αντιπεριφερειάρχης Χίου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ