Δευτέρα 17.06.2024

Συνεδριάζει με 50 θέματα ο Δήμος Μυτιλήνης

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης,τηρουμένων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 & ώρα 6:30 μ.μ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

1.      Έκδοση Ψηφίσματος κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού
2.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτικής οδοποιίας των Κοινοτήτων Μόριας, Παναγιούδας και Αφάλωνα»
3.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς ΧΥΤΑ Λέσβου»
4.      Αναδοχή χρέους της επιχείρησης με τίτλο «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Μανταμάδου» –  Ανάληψη οφειλής από το Δήμο Μυτιλήνης
5.      Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου Μυτιλήνης «ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ» για κάλυψη εξόδων συμμετοχής σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα κατά τη διάρκεια του έτους 2023
6.      Έγκριση 2ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας αυτοκινήτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης [ομάδες Α (5 Απορριμματοφόρα), Γ (2 φορτηγά 6ΤΝ)] της εταιρίας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.
7.      Έγκριση 2ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης [ομάδες 1 (5 Απορριμματοφόρα), 2 (1 αυτοκινούμενο πλυντήριο κάδων)] της εταιρίας Περιβαλλοντική ή Helesi
8.      Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας και τοποθέτηση εξοπλισμού σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Μυτιλήνης για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους με ανάδοχο την ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
9.      Συγκρότηση ειδικής επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπ’ αριθμ. 42384/12-12-2022 (ΑΔΑΜ 2OPROC007712304) σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Αναδόχου εταιρείας «SALASINTERGROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ»
10.   Τροποποίηση της αριθ. 88/2023 (ΑΔΑ 6ΑΕΚ46ΜΓΘΓ-ΣΛΝ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος (Γ) που αφορά τη συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Δ/νσης Περιβάλλοντος ή Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

11.   Έγκριση μετονομασίας του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Μυτιλήνης σε «1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης “Βύρων Σιβολαπένκο”»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

12.   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 259/2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΕ46ΜΓΘΓ-Λ1Ι) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση αγοράς ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου»
13.   Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων κληροδοτήματος «ΕΛΒΙΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ» έτους 2022
14.   Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων κληροδοτήματος «ΕΛΒΙΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ» έτους 2023
15.   Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Μυτιλήνης έτους 2023
16.   Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2023
17.   Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2023
18.   Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2023
19.   Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2023
20.   Έναρξη διαδικασιών παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού & παραλίας Δήμου Μυτιλήνης για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή της αναψυχής του κοινού
21.   Λύση μίσθωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης από τον μισθωτή,  Διονύσιο Καραθανάση, για το δημοτικό ακίνητο ισόγειο κατάστημα εντός του πάρκου της Κοινότητας Πλακάδου της Δ.Ε. Γέρας
22.   Έγκριση διαγραφής τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» (Κληρονόμοι Γ. Σκούφου)
23.   Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα του Κώδικα ΟδικήςΚυκλοφορίας (Α.Π. 6782, 8711, 8896)
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΠΙΤΤΟΣ

24.   Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης» οικονομικού έτους 2023
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

25.   Έγκριση Απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Μυτιλήνης» έτους 2022
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

26.   Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση & Επισκευή Αρδευτικών Δικτύων Χώρων Πρασίνου»
27.   Έγκριση ανάθεσης και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2023»
28.   Έγκριση ανάθεσης και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες σήμανσης ασφαλούς ορίων κολύμβησης σε κολυμβητικές ακτές του Δήμου Μυτιλήνης»
29.   Έγκριση τροποποίησης του συμφώνου συνεργασίας του Δήμου Μυτιλήνης με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.), για τη συλλογή γυάλινων συσκευασιών τρέχοντος έτους 2023
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

30.   Έγκριση προμήθειας γάλακτος τύπου εβαπορέ για παροχή στο εργατοτεχνικό προσωπικό όλων των Διευθύνσεων του Δήμου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

31.   Καταβολή χρηματικού βοηθήματος στον άπορο δημότη με αρχικά ονόματος Κ.Ν.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ

32.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

33.   Έγκριση αιτήματος αντικατάστασης μέρους του εξοπλισμού, της Σύμβασης που αφορά την ΟΜΑΔΑ Α΄ (Είδη τεχνολογίας – ηλεκτρικές συσκευές),  της προμήθειας με τίτλο ««Προμήθεια εξοπλισμού υποδομής επιχειρηματικότητας Μυτιλήνης», 4ου υποέργου της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

34.   Επιλογή άλλης Αναθέτουσας αρχής (πλην Δήμου Μυτιλήνης) για τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή αντλιοστασίων μεταφοράς λυμάτων περιοχών βόρεια Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης (Παναγιούδα κλπ)»
35.   Έγκριση λύσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ύδρευσης – αποχέτευσης και διάθεσης λυμάτων Δήμου Μανταμάδου»
36.   Έγκριση υλοποίησης και κάλυψης δαπάνης μετατόπισης υφιστάμενου στύλου (Υ/Σ) του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος βρίσκεται εντός της παιδικής χαράς στη Δημοτική Κοινότητα Λάμπου Μύλων
37.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ ΕΩΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΗ Δ.Ε. Λ. ΘΕΡΜΗΣ»
38.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤOIXΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΚΩΜΗΣ  Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ»
39.   Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ»
40.   Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΩΣ ΤΗΝ  Β. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»
41.   Έγκριση 3ου και τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΣΙ-ΔΡΩΤΑ»
42.   Έγκριση 3ου ΑΠΕ  και 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
43.   Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης εντός οικισμού Πηγαδάκια (Κάτω Τρίτους)»
44.   Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΜΟΡΙΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑΣ), ΠΑΜΦΙΛΩΝ, ΑΦΑΛΩΝΑ, ΠΥΡΓΩΝ ΘΕΡΜΗΣ»
45.   Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ»
46.   Χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»
47.   Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ»
48.   Συγκρότηση Επιτροπής  Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤOIXEIΟΥ ΣΤΟ ΑΚΡΑΣΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»
49.   Συγκρότηση Επιτροπής  Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗ»
50.   Ανασυγκρότηση  Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής(ΕΠΠΕ) της Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο«Ενεργειακή ΑναβάθμισηΑυτοματοποίηση ΣυστημάτωνΗλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με ΕξοικονόμησηΕνέργειας στο Δήμο Μυτιλήνης»

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ