Παρασκευή 24.05.2024

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Συνεδρίαση 13η
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ηρωικής Νήσου Ψαρών στις 20/05/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Η συνεδρίαση, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Νόμου 5056/2023 και ισχύει Β) και της αρ. πρωτ. 5039/16-01- 2024(ΑΔΑ:ΨΕΤΕ46ΜΤΛ6-Η75) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. ΟΜΙΛΙΕΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Χαιρετισμός και ενημέρωση επί των θεμάτων και προβλημάτων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών από το Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνος Βρατσάνος.
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης αποτίμησης σε χρήμα μέτρων ατομικής προστασίας έτους 2021 υπαλλήλων ΠΕ Χίου.
Εισηγητής: Παντελής Βρουλής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χίου
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Εισηγητές: Αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας, Βιομηχανιας, Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Απόδημου Ελληνισμού κ. Παντελής Μπουρνιάς
ΘΕΜΑ 3ο: Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για την εφαρμογή μειωμένου ΦΠΑ σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
Εισηγητής: Παντελής Βρουλής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χίου


 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ