Σάββατο 22.06.2024

Θέσεις στην εταιρεία ΕΛΟΡΙΣ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Η ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών έργων της Εταιρείας Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στην Μυτιλήνη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά φορέας, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 

 

 

  • 1 θέση ΤΕ Πληροφορικής Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
  • 1 θέση ΠΕ Κοινωνιολογίας Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
  • 1 θέση ΠΕ Οικονομικού Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
  • 1 θέση ΠΕ Διοικητικού Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.01/2024 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του φορέα στην ακόλουθη διεύθυνση: Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, απευθύνοντάς την στην ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ υπόψη κ Κωνστάντογλου Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2251040330). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

 

πηγή: limnos report

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ