Πέμπτη 29.02.2024

Τροπολογία του ΚΚΕ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

 

Θέμα: Κατάργηση της προϋπόθεσης της συμπλήρωσης τουλάχιστον 200 ημερών ασφάλισης για τη χορήγηση της άδειας μητρότητας (κύησης – τοκετού – λοχείας) από τον ΕΦΚΑ και επέκταση  της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε εργαζόμενες που σήμερα αποκλείονται από αυτή για τον ως άνω λόγο

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι εργαζόμενες που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ δικαιούνται άδεια κυοφορίας και άδεια λοχείας συνολικής διάρκειας 119 ημερών, 56 ημέρες πριν τον τοκετό και 63 ημέρες μετά τον τοκετό, καθώς και τα αντίστοιχα επιδόματα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2874/2000 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 286/29-12-2000 τεύχος Α’). Ωστόσο, υπάρχει η προϋπόθεση να έχουν πραγματοποιήσει 200 (διακόσιες) ημέρες ασφάλισης τα δύο προηγούμενα χρόνια από την πιθανή ή την πραγματική ημέρα τοκετού.  Η συγκεκριμένη προϋπόθεση προβλέπεται στο άρθρο 39 εδ. 4 του Α.Ν. 1846/1951.

Στις συνθήκες των υψηλών ποσοστών ανεργίας και της επέκτασης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, της προσωρινής εργασίας, της εποχικής δουλειάς, η προϋπόθεση αυτή στερεί από μέλλουσες και νέες μητέρες την απαραίτητη αυτή άδεια. Για το λόγο αυτό προτείνεται η χορήγηση της άδειας και των αντίστοιχων επιδομάτων να αποσυνδεθεί από τις ημέρες ασφάλισης των εργαζόμενων γυναικών.

Προτείνεται ακόμα η κατάργηση της προϋπόθεσης που θέτει η με αριθμ. 33891/606/08 Υ.Α. (Κεφ. Β) για τη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, η εργαζόμενη να «έχει λάβει επίδομα μητρότητας» από τον ασφαλιστικό φορέα. Με βάση την προϋπόθεση αυτή, οι εργαζόμενες που δεν πληρούν την προϋπόθεση των 200 ενσήμων για να λάβουν άδεια μητρότητας από τον ΕΦΚΑ αποκλείονται και από την εξάμηνη παροχή του ΟΑΕΔ.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

 

Προστίθεται άρθρο ως εξής:

 

Άρθρο

  1. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο, ήτοι το τέταρτο, του άρθρου 39 του Α.Ν. 1846/51 “Δια την παροχήν των ανωτέρω επιδομάτων δέον όπως η ησφαλισμένη επραγματοποίησε 200 τουλάχιστον ημέρας εργασίας κατά τα δύο τελευταία έτη τα προηγούμενα της πιθανής ημέρας τοκετού.”

 

  1. Το σημείο β της παρ.1 του κεφ. Β. της ΥΑ 33891/606/7-5-2008, με βάση το οποίο ο ΟΑΕΔ καταβάλλει ειδική παροχή στην εργαζόμενη μητέρα, εφόσον «έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» καταργείται.

 

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2023

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Παπαρήγα Αλέκα

Μανωλάκου Διαμάντω

Δελής Γιάννης 

Κανέλλη Λιάνα 

Κομνηνάκα Μαρία

Λαμπρούλης Γιώργος 

Συντυχάκης Μανώλης

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ