Τετάρτη 30.11.2022

Δημοπρασία εκμίσθωσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Μύρινα  23.6.2022
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                       Αριθ. πρωτ. 8485

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

 

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη πλειοδότη εκμίσθωσης, τμήματος αιγιαλού και παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λήμνου

Έχοντας υπόψη:

  • Την αριθ. 166/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  • Το αριθ. πρωτ. 50942 ΑΠΑ 2022/22.6.2022 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου

Προκηρύσσει

 

δημόσιο πλειοδοτικό προφορικό διαγωνισμό για την ανάδειξη πλειοδότη εκμίσθωσης, τμήματος αιγιαλού και παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής στη παρακάτω θέση:

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

 

  Παραλία Μποστανιές, κοινότητα Παναγιάς χώρο εκτάσεως 100τμ  για την τοποθέτηση  θαλασσίων μέσων αναψυχής και τιμή εκκίνησης  720€ .

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, πλατεία Υψιπύλης (πλατεία Ο.Τ.Ε.),  Παπουτσίδειο Δημοτικό Κτίριο, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 11 Ιουλίου του 2022, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11:00 έως 12:00. Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 18 Ιουλίου του 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 έως 12:00.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύμβασης έως την 31.12.2022 .

Στην Δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί οφειλέτες προς τον Δήμο Λήμνου και όσοι δεν προσκομίσουν ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. (άρθρο 10 της διακήρυξης). Τα παραπάνω ποσά μπορούν να κατατεθούν και στο ταμείο του Δήμου.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.limnos.gov.gr  και στο τηλέφωνο 2254350031.

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Δημήτριος Μαρινάκης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ