Παρασκευή 02.12.2022

Εκπτωση δαπανών έως 200% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με το καθεστώς της νέας αυτής κρατικής ενίσχυσης, το οποίο προβλέπεται με το άρθρο 22Ε του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι δαπάνες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους σε ποσοστό 200%! Δηλαδή εκπίπτουν εις διπλούν (προσαυξημένες κατά 100%) από τον τζίρο των εν λόγω επιχειρήσεων.

Τα ψιλά γράμματα

Με κοινή απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Κωνσταντίνου Σκρέκα, του υπουργού Επικρατείας, Κυριάκου Πιερρακάκη, και του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, η οποία δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» στις 28/9/2022, καθορίζονται η ενωσιακή νομική βάση, η διαδικασία, οι όροι και οι λεπτομέρειες χορήγησης και ελέγχου της νέας αυτής κρατικής ενίσχυσης, και εξειδικεύονται οι επιλέξιμες – εκπιπτόμενες κατά ποσοστό 200% δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση. Η εξειδίκευση γίνεται με τη μορφή δημοσιοποίησης αναλυτικής λίστας που περιλαμβάνει:

* τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που προμηθεύουν τα αγαθά ή παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες χορηγείται η δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των δικαιούχων,

* τα είδη των εκπιπτόμενων δαπανών.

Τι προβλέπει

Σύμφωνα, ειδικότερα, με την ΚΥΑ:

1 Δικαιούχοι της νέας αυτής ενίσχυσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), δηλαδή επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα δε, δικαιούχοι της προσαυξημένης έκπτωσης είναι:

* φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και

* νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, εφόσον χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, και είτε δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση είτε δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και εκτελούν έργα ή δραστηριότητες με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης.

Επιταγή ακρίβειας: Ποιοι και πότε θα πάρουν τα 250 ευρώ

Προϋπολογισμός ανάπτυξης με πρωτογενές πλεόνασμα κατατίθεται αύριο στη Βουλή

2 Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

* της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής,

* της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις περιπτώσεις όπου i) το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, ii) η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και

* της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

3 Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των δαπανών και τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η καταχώρισή τους σε ηλεκτρονικά παραστατικά, τα οποία διαβιβάζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω της πλατφόρμας MyData.

4 Η προσαυξημένη έκπτωση επί των υπόψη δαπανών διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών.

5 Η χορήγηση της ενίσχυσης επί των δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση ενεργείται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου.

6 Ο δικαιούχος οφείλει να συνυποβάλει εμπρόθεσμα στην ΑΑΔΕ με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έχει λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Δαπάνες που καλύπτονται

* Πυροπροστασία δάσους

* Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων

* Κατασκευή ανεμογεννητριών

* Καθαρισμός εδάφους και υπόγειων υδάτων

* Καθαρισμός επιφανειακών υδάτων

* Καθαρισμός και απορρύπανση θαλάσσιων περιοχών

* Καθαρισμός αέρα

* Αλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης

* Υπηρεσίες περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοταξίου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοταξίου

* Διαχείριση βιομηχανικών ρύπων

* Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος

* Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση

* Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική

* Εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων

* Δασολογικές μελέτες

* Εκπόνηση ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κ.λπ.)

* Εκπόνηση τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση

* Ερευνα και πειραματική ανάπτυξη στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος

* Περιβαλλοντική έρευνα

* Ερευνα στη δασοκομία.

* Παροχή περιβαλλοντικών συμβουλών.

* Ερευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές.

* Ερευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία

* Ερευνα στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ