Τετάρτη 27.09.2023

Εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 &Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου)

Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 &Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Α ́ περιόδου 2023, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής   Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την ∆ευτέρα 2 6 – 0 6 – 2 0 2 3 και ώρα ενάρξεως 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της ∆/νσης

Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Π. Βοστάνη 4, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του:

https://radioerasitexnes.gov.gr συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείων pdf , ipg (όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 7 της Υ.Α. 38200/1136/11) στην αντίστοιχη Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών μόνιμης κατοικίας τους, μέχρι την Δευτέρα 19-06-2023. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην οικεία Διεύθυνση.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
  2. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών πού διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα , αποδεικτικά έγγραφα πού σχετίζονται με τα στοιχεία τους , την ηλικία , υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.
  3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους.
  4. Σε περίπτωση ανηλίκου , ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών και απόφοιτος Δημοτικού σχολείου , προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με την οποία παρέχεται η συναίνεση του για την άσκηση του ραδιοερασιτεχνών δραστηριοτήτων .
  5. Παράβολο 26 € (e-παράβολο εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου

Οικονομικών https://www1.gsis.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: Χορήγηση παραβόλου Φορέας Δημοσίου Υποδομών και Μεταφορών/Ραδιοεπικοινωνίες-Κατηγορία Παραβόλου:Ραδιοερασιτέχνες Πτυχίο – Τύπος παραβόλου [5113] Συμμετοχή στις εξετάσεις για πτυχίο).

  1. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες .( Πρέπει να τις έχει μαζί του στις εξετάσεις )
  2. Αποδεικτικό αποφοίτησης από Δημοτικό σχολείο ή ανώτερης βαθμίδας.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρείς (3)

υποψήφιοι.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται στην Ελληνική γλώσσα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 της ΥΑ 38200/1136/11- 08-2011 (ΦΕΚ 1969/τ.Β ́/02-09- 2011), με θέμα: « Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου ».

Οι υποψήφιοι, για να τους επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις θα επιδεικνύουν στην Επιτροπή, εισερχόμενοι στην αίθουσα εξετάσεων, την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητας τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 99/Α/1999)], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ