Σάββατο 28.05.2022

Λήμνος: Παραμένει το BLUE STAR MYCONOS για τη δρομολογιακή περίοδο από 01-11-2022 έως και 31-10-2023

Πριν από την έναρξη των δρομολογίων του πλοίου να τηρεί τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις του από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου τρίτου του Ν.2932/01 (Α ́ 145) όπως ισχύει και ειδικότερα:
α) « Να έχει εξασφαλίσει ότι το πλοίο διαθέτει όλα τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις ναυτιλιακά έγγραφα, πιστοποιητικά ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πιστοποιητικό κλάσης από αναγνωρισμένο νηογνώμονα, όταν παρακολουθείται από αυτόν, και αν φέρει σημαία άλλου κράτουςμέλους να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για τα θέματα της παραγράφου 7 του προηγούμενου άρθρου και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα υπό ελληνική σημαία πλοία στα θέματα ασφάλειας και υγιεινήςενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος».

β) «Να έχει καλύψει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την αστική ευθύνη του από απαιτήσεις που
έχουν αιτία ή αφορμή την απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη ή απώλεια ή ζημία πράγματος που έλαβε χώρα πάνω σε πλοίο ή σχετίζεται άμεσα με την εκμετάλλευση πλοίου, σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή αλλη-λασφαλιστικούς οργανισμούς ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς».
γ) «Να χρησιμοποιεί σύστημα ηλεκτρονικής κράτησης θέσεων, έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων, καθώς και καταγραφής επιβαινόντων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

(
ii) Κατά την εκτέλεση των δρομολογίων του: Να εκτελεί αυτά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συνεργαζόμενος με τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, να τα ανακοινώνει δημόσια με κάθε πρόσφορο μέσο και να πληροφορεί έγκαιρα το επιβατικό κοινό σχετικά με την εκτέλεση τους.3. Οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου τρίτου του Ν.2932/01 (Α ́ 145),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, όπου απαιτείται, επαληθεύουν την συμμόρφωση του πλοιοκτήτη με τις ανωτέρω υποχρεώσεις του.
4. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα αφορά:
(α) Τη δήλωση δρομολόγησης του πλοιοκτήτη και μόνον και δεν υποκαθιστά τα προβλεπόμενα ναυτιλιακά έγγραφα, πιστοποιητικά του πλοίου για την εκτέλεση των δρομολογίων, ούτε απαλλάσσει τον πλοιοκτήτη από την υποχρέωση τήρησης των όρωνπροϋποθέσεων που απορρέουν από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
(β) Την ανωτέρω δρομολογιακή περίοδο, εφόσον, τηρούνται οι γενικές και ειδικές διατάξεις καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις διενέργειας θαλασσίων μεταφορών της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το πλοίο, την εκτέλεση των πλόων του και τον πλοιοκτήτη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ