Τετάρτη 27.09.2023

Λήμνος: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων και αξιολόγησης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων και αξιολόγησης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών για την Πανεπιστημιακή Σχολή της Λήμνου.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του

Πανεπιστημίου Αιγαίου https://nautilus.aegean.gr/ (παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να ακολουθήσουν

προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης

https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf) από την

1η Ιουνίου 2023 έως και την 31η Αυγούστου 2023

δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Φωτοτυπία τίτλων σπουδών, ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)
 3. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
 4. Βιογραφικό σημείωμα που θα αναφέρονται οι σπουδές και τυχόν επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία.
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής τουλάχιστον επιπέδου Β2. (Πιστοποιητικά άλλων γλωσσών, εάν υπάρχουν)
 8. Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες
 9. Δύο συστατικές επιστολές, αν υπάρχουν.
 10. Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 11. Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ