Παρασκευή 01.07.2022

Με 32 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου

  Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί   στην Καλλονή την Τρίτη  07 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Καλλονής.

       Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ                                                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Εισηγητής Γενικός Γραμματέας Χατζηκομνηνός Αριστείδης

1ο Συμπληρωματική κατανομή μετοχικού κεφαλαίου Δήμου Δυτικής Λέσβου στη ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                              Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ιορδάνου Ιορδάνης

2ο 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
3ο 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
4ο 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
5ο 6η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022
6ο 7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022
7ο 8η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022
8ο Προσκόμιση στοιχείων για την σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης απολογισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου για τη χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021
9ο Αποδοχή πίστωσης ποσού
10ο Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά την δαπάνη για την  ανθρωπιστική – κοινωνική αρωγή προς συνδημότες μας σε ανάγκη για σοβαρούς λόγους υγείας
11ο Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης που αφορά την δαπάνη για ανθρωπιστική-κοινωνική αρωγή προς συνδημότες μας σε ανάγκη για σοβαρούς λόγους υγείας.
12ο Αλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Βρίσας.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

                                                                              Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ρούσσης Μιχαήλ

13ο 4η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2022 Δήμου Δυτικής Λέσβου
14ο Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο : Επιτόπια Τεχνική Υποστήριξη (Ε.Ε.Τ.Υ.)των υποδομών Πληροφορικής κλπ του Δήμου Δυτικής Λέσβου (Κ.Α. 10.6266.0003 προϋπολογισμού 31.800) για ένα έτος.
15ο Καταπολέμηση Δάκου της Ελιάς περιόδου 2022.
 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                              Εισηγητής Αντιδήμαρχος Πάππος Κωνσταντίνος

16ο Έγκριση εγγραφής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ως συνδρομητή, σε τοπικές εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα αυτών.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

        Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Γιαννή- Κοκκινέλλη Ασανούλα

17ο Εισήγηση επικαιροποίησης της υπ’ αριθ. 119/2003 απόφασης του Δ.Σ. Καλλονής Λέσβου περί έγκρισης τύπου πέργολας καταστημάτων Δήμου Καλλονής και καθορισμός προδιαγραφών υλικών κατασκευής.
18ο

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 69/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Σύστασης Τριμελούς Επιτροπής ελέγχου τήρησης των όρων του κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Δυτικής Λέσβου.
19ο Αίτημα Βούλγαρη Δημητρίου για τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-40 στην Τ.Κ. Πολιχνίτου.
20ο Εξέταση αίτησης  Κακάμπουρα Xαρίλαου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην Τ.Κ. Πολιχνίτου.
21ο Λήψη μέτρων για παράνομη στάθμευση σε στροφή στην Κοινότητα Μηθύμνης
22ο Τοποθέτηση Πινακίδων αναγγελίας κινδύνου- δηλωτικές Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) σε εκπαιδευτήρια.
23ο Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπράτηση αιγιαλού-παραλίας στις θέσεις ΚΑΒΑΚΙ ΔΕ Πέτρας & ΑΦΕΝΤΕΛΙ ΔΕ Ερεσού-Αντίσσης.
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

                                                                    Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιωακείμ Ζαχαρώ

24ο Β΄ Κατανομή πίστωσης κάλυψης λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2022.
25ο Αίτημα διάθεσης του Δημοτικού Σχολείου Ανεμώτιας (σε παύση λειτουργίας) στο Σύλλογο αμπελουργών Ανεμώτιας για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων/δράσεων.
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                                                                Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Βατή Αφροδίτη

 

26ο

Απόφαση με αριθμ. 32/2022 με θέμα «Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
 

27ο

Απόφαση με αριθμ. 33/2022 με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20/2021απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ με θέμα «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού» του Δήμου Δυτικής Λέσβου»  
28ο Υποβολή αιτήματος για έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ προς τον Δήμου Δυτικής Λέσβου (Σχετ. υπ’ αριθμ. 39/2022)
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
29ο Υποβάθμιση συνθηκών ζωής στα χωριά, με το κλείσιμο και την υπολειτουργία υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος

30ο Αξιοποίηση Ιαματικών πηγών Πολιχνίτου Δήμου Δυτικής Λέσβου.
31ο Αξιοποίηση Ιαματικών πηγών Λισβορίου Δήμου Δυτικής Λέσβου.
32ο Αξιοποίηση Ιαματικών πηγών Εφταλούς Δήμου Δυτικής Λέσβου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ