Κυριακή 25.09.2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου (Πολυτεχνείου 1, Χίος) στις 28/09/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00 μ.μ., στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Η συνεδρίαση, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει Β) Της αρ. 429/12-03-2020(ΦΕΚ 850/τ.Β’/13-03-2020) απόφασης Γ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ. Α’/3-4-2020) και ισχύει Δ) της υπ’ αριθμ. 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών Ε) της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ. Π. οικ. 27397/14.5.2022 (ΦΕΚ 2369/τ. Β’/14-5-2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) και ΣΤ) των υπ. αριθμ. 39479/15-06-2022& 46681/13-07-2022 εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών θα πραγματοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας (https://www.epresence.gov.gr), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση για την αξιοποίηση του εκθεσιακού κέντρου «Γεώργιος Καλουτάς»

Εισηγητής: κ. Λεωνίδας Αθηνάδης, Αντιπεριφερειάρχης Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της .Π.Β. Αιγαίου

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση καταβολής χρηματικού επιδόματος ως πρόσθετο κίνητρο υπηρέτησης ιατρών στους επικουρικούς ιατρούς των Γενικών Νοσοκομείων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Εισηγητής: κ. Παντελής Βρουλής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

ΘΕΜΑ 3Ο: Έγκριση Κανονισμού Μέτρησης και Αξιολόγησης της Απόδοσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (η παρουσίαση θα γίνει από τη Δ/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη)

ΘΕΜΑ 4Ο: Ενημέρωση για το εγκεκριμένο Πρόγραμμα “Βόρειο Αιγαίο 2021-2027”

Εισηγητές: κ. Παναγιώτης Χριστόφας, Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας& ΕΣΠΑ & κ. Γεώργιος Πλακωτάρης, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 5Ο Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή του άρθρο 35, για την τοποθέτηση πλωτών σημαντήρων σε θαλάσσια ζώνη αρμοδιότητας Λ/Σ Ευδήλου Ικαρίας
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Πανουράκης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου

page1image430545152 page1image430545440 page1image430545728page1image430546016 page1image430546432

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 632c4f1f70128e28a8c69b48 στις 22/09/22 15:07

Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

1.ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη.
3. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Β.ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1.κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
2.κ. Απόστολο Αλατζά
Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
3.Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 4.κ.κ.Βουλευτές Βορείου Αιγαίου. 5.Δήμους Βορείου Αιγαίου.
6.Μ.Μ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ

page2image429743008 page2image429743296 page2image429743584

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 632c4f1f70128e28a8c69b48 στις 22/09/22 15:07

Ακριβές Αντίγραφο Εντολή Προέδρου

Ειρήνη Αρμενάκα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ