Πέμπτη 07.12.2023

Πρόσληψη 4 ατόμων για την υλοποίηση των Υποέργων «Κοινωνικό Φαρμακείο» και «Κοινωνικό Παντοπωλείο»

top

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση των Υποέργων «Κοινωνικό Φαρμακείο» και «Κοινωνικό Παντοπωλείο» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Λέσβου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», στον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου που εδρεύει στον Δήμο Μυτιλήνης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, Αγίας Ειρήνης 10 – Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100, απευθύνοντάς την στηνΓραμματεία, υπόψη κας Βεργή Αμερισώς (τηλ. επικοινωνίας: 22510-27501, εσωτ. 1 – paidikoi@mytilene.gr).

Αναλυτικά:

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ