Σάββατο 19.06.2021

Υπηρεσίες ασφάλειας και φύλαξης των δημοτικών καταστημάτων και λοιπών δημοτικών κτιρίων

Ο Δήμος ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες ασφάλειας και φύλαξης των δημοτικών καταστημάτων και λοιπών δημοτικών κτιρίων».

 Λόγω της ιδιαιτερότητας στη σχέση των υπηρεσιών παρακολούθησης των συναγερμών και των συστημάτων συναγερμού που έχει να κάνει με τα δικαιώματα επέμβασης σ’ αυτά και την υποχρέωση άμεσης αλλαγής κωδικών σε περίπτωση ενεργοποίησής τους, ο πάροχος της υπηρεσίας και ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι ο ίδιος, οπότε για να γίνει δεκτή μια προσφορά, θα πρέπει να αφορά όλες τις ομάδες της αριθμ 2/2021 μελέτης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της  ομάδων της υπηρεσίας, μέχρι και τις 14:00΄ της Τρίτης 25-05-2021.

H Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Μελέτη

 

πηγή άρθρου και φωτογραφίας: https://www.mytilene.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ