Τετάρτη 29.03.2023

Διευκρινήσεις για το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Απαντήσεις σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ) δίνει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορώνκαθώς τα ερωτήματα τόσο από εμπόρους αυτοκινήτων όσο και από ιδιώτες καταναλωτέςήταν πολλά.

Ωστόσο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το ΜΕΜΟ λειτουργεί κανονικά και ότι όχημα έχει εισαχθεί μετά τις 16 Ιανουαρίου 2023 ο εισαγωγέας του θα πρέπει έως τα τέλη Φεβρουαρίου να έχει αναρτήσει τα έγγραφα που ζητάει το σύστημα! Η 6μηνη αποσύνδεση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών από το ΜΕΜΟ δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την λειτουργία του ΜΕΜΟ οπότε οι έμποροι θα πρέπει κανονικά να αναρτούν τα έγγραφα των οχημάτων για να αποφύγουν τα πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία και κυμαίνονται από 500 έως και 2.000 ευρώ.

Όσον αφορά στα οχήματα που ήδη έχουν εισαχθεί στη χώρα μας έως και τις 16/1/2023 και ανήκουν στις κατηγορίες Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 και Ν3 και δεν διαθέτουν τα Δελτία του Τεχνικού τους Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) στην αλλοδαπή, δύνανται να καταχωρούν τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα των Δελτίων Τεχνικού τους Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. εντός της Ελληνικής Επικράτειας, που να πιστοποιούν ότι τα εν λόγω οχήματα δεν παρουσιάζουν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, καθώς και την ημερομηνία λήξης αυτών, αντί να καταχωρούν τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα των Δελτίων Τεχνικού τους Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) στην αλλοδαπή (εφόσον είχαν καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεα για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους μέλους της προηγούμενης κυκλοφορίας του).

Ειδικότερα η εγκύκλιος αναγράφει ότι: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την καταχώριση στοιχείων εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων, στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40).

Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών, Φορέων και πολιτών που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1) Το «Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (εφεξής «Μ.Ε.Μ.Ο») εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής μίας ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και της ασφαλούς κυκλοφορίας ταξινομημένων αυτοκινήτων οχημάτων εντός του οδικού δικτύου της χώρας, καλής τεχνικής κατάστασης και χωρίς σοβαρές ή/και επικίνδυνες ελλείψεις, που συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές βάσει των οποίων χορηγήθηκε η έγκριση τύπου τους. Ειδικότερα, το εν λόγω λογισμικό πρόκειται να αποτελέσει το βασικότερο ψηφιακό «εργαλείο» για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κεντρικής εξ αποστάσεως εποπτείας και ελέγχου της τήρησης των δικαιολογητικών που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την εισαγωγή και την πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα μας, μέσω της επαλήθευσης της γνησιότητας των προβλεπόμενων καταχωρημένων, στο εν λόγω Μητρώο, στοιχείων αυτών από τους υπόχρεους εισαγωγείς τους.

2) Η σύσταση και η τήρηση του Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51, του (β) σχετικού νόμου, δεν τροποποιεί το ισχύον εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία για τη χορήγηση πιστοποιητικού ταξινόμησης και την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας, κάθε εισαγόμενου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου οχήματος οποιασδήποτε κατηγορίας Μ, Ν ή Ο.

3) Η αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Μ.Ο. είναι το Τμήμα Εποπτείας Αγοράς και Ασφάλειας Προϊόντων, της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36), της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων, της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την ιδιότητα της εθνικής Αρχής του Κανονισμού (Ε.Ε) 858/2018, όσον αφορά στην εποπτεία της εγχώριας αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων, που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.

4) Σύμφωνα με την περιπτ. γ΄, του άρθρου 2, της (ε) σχετικής υπουργικής απόφασης, ο υπόχρεος καταχώρισης στοιχείων στο Μ.Ε.Μ.Ο. για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο όχημα είναι ο εισαγωγέας αυτού, ο οποίος δύναται να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στον τομέα της εισαγωγής και πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων, αλλά και κάθε φυσικό πρόσωπο που εισάγει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο όχημα χωρίς εμπορικό σκοπό. Σύμφωνα όμως με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, του άρθρου 15 του (γ) σχετικού νόμου, για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων σε επαγγελματική βάση, προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο Μ.Ε.Μ.Ο.είναι η ύπαρξη αριθμού Μητρώου Ε.Μ.ΠΑ. Σύμφωνα όμως με τα οριζόμενα στην ως άνω (ιβ) σχετική εγκύκλιο, προκειμένου οι υπόχρεοι εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων να διευθετήσουν όλα τα ζητήματα με τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και τα σχετιζόμενα συστήματα διαχείρισης, αναστέλλεται για τα εν λόγω φυσικά ή νομικά πρόσωπα για διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από τις 16-01-2023 έως και 16-07-2023, η διασύνδεση του ΜΕΜΟ με το ΕΜΠΑ.

5) Σύμφωνα με την (α) σχετική Διαπιστωτική Πράξη που εκδόθηκε κατ’ εκτέλεση της παραγράφου 2, του άρθρου 11 της (ε) σχετικής υπουργικής απόφασης και κατόπιν του από 29-12-2022 Πρακτικού παραλαβής του λογισμικού Μ.Ε.Μ.Ο. από την αρμόδια συσταθείσα τριμελή επιτροπή, τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023, το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) εισήλθε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία επιφέροντας όλες τις σχετικές έννομες συνέπειες, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

6) Σύμφωνα με το σημείο 23 του οδηγού χρήσης του λογισμικού που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα: https://memo.yme.gov.gr το πεδίο με τίτλο «ημερομηνία κατάθεσης αίτησης χορήγησης 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα» είναι υποχρεωτικό μόνο εάν δεν επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου (check box) «Δεν είναι διαθέσιμη αυτή η πληροφορία». Επομένως, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι διαθέσιμη η πληροφορία που αφορά την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης χορήγησης 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα επιλέγετε το πλαίσιο ελέγχου (check box) «Δεν είναι διαθέσιμη η πληροφορία» και συνεχίζετε την καταχώριση.

Σε αυτή την περίπτωση, αντλείται από το Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Κυκλοφορίας (ΠΣΑΚ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως στοιχείο υπολογισμού για τον εντοπισμό εκπρόθεσμης ή μη καταχώρισης στοιχείων στο ΜΕΜΟ, η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος στην Ελλάδα.

7) Ως εναρκτήρια ημερομηνία εγγραφής στο εν λόγω λογισμικό των υπόχρεων εισαγωγέων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων, ορίζεται η Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023. Ως εκ τούτου, όσοι έχουν ήδη εγγραφεί σε αυτό προ της ανωτέρω τιθέμενης ημερομηνίας, θα πρέπει να προβούν σε εκ νέου εγγραφή στο εν λόγω λογισμικό.

8) Σε συνέχεια των ανωτέρω αναφερθέντων, η υποχρέωση καταχώρισης στο Μ.Ε.Μ.Ο.των στοιχείων ενός εισαγόμενου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου οχήματος κατηγορίας Μ ή Ν, αρχίζει να ισχύει για όσα οχήματα υποβάλλεται αίτηση και χορηγείται άδεια κυκλοφορίας στη χώρα μας από τις 16 Ιανουαρίου 2023 και εφεξής. Στην περίπτωση αυτή και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 11 της (ε) σχετικής υπουργικής απόφασης, ισχύουν τα εξής:

α) Εάν για ένα εισαγόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο όχημα κατηγορίας Μ ή Νυποβλήθηκε αίτηση και χορηγήθηκε άδεια κυκλοφορίας για παράδειγμα στις 31-12-2022, ο εισαγωγέας αυτού δεν είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει τα προβλεπόμενα στοιχεία του στο Μ.Ε.Μ.Ο.

β) Κάθε εισαγωγέας μεταχειρισμένου οχήματος κατηγορίας Μ ή Ν, για το οποίο θα υποβληθεί αίτηση και θα χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας στη χώρα μας κατά το χρονικό διάστημα από τις 16-1-2023 (εναρκτήρια ημερομηνία υποχρέωσης καταχώρισης) έως και 27-2-2023 [εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της έκδοσης της (α) σχετικής διαπιστωτικής πράξης], υποχρεούται να καταχωρεί στο Μ.Ε.Μ.Ο. τα προβλεπόμενα στοιχεία αυτού εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης για έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του και από τις 28-2-2023 και εφεξής εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών.

γ) Ειδικά για τα οχήματα των κατηγοριών Ο1, Ο2 και Ο3 (ρυμουλκούμενα), η υποχρέωση καταχώρισης στο Μ.Ε.Μ.Ο. των προβλεπόμενων στοιχείων αυτών, ισχύει ένα (1) έτος μετά την έναρξη λειτουργίας του εν λόγω λογισμικού, δηλαδή από τις 16-1-2024.

9) Επιπροσθέτως, επισημαίνονται και τα εξής:

α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του (β) σχετικού νόμου και στο άρθρο 3 της (ε) σχετικής υπουργικής απόφασης, μεταξύ των στοιχείων ενός εισαγόμενου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου οχήματος που καταχωρούνται στο Μ.Ε.Μ.Ο. είναι το ψηφιοποιημένο αντίγραφο του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή, καθώς και η ημερομηνία λήξης αυτού, εφόσον το όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους μέλους της προηγούμενης κυκλοφορίας του. Δεδομένου όμως ότι:

1.Η υποβολή του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) στην αλλοδαπή του εισαγόμενουμεταχειρισμένου οχήματος χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, είναι απαιτητό αποκλειστικά και μόνο για την ταξινόμηση και την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του στη χώρα μας, όταν αυτό είναι επιβατηγό (κατηγορίας Μ1) και,

2.έχει ήδη εισαχθεί στη χώρα μας σημαντικός αριθμός εισαγόμενων μεταχειρισμένωνοχημάτων των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 και Ν3, οι εισαγωγείς των οποίων όμως δεν διαθέτουν τα Δελτία του Τεχνικού τους Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) στην αλλοδαπή, για λόγους δικαιολογημένης εμπιστοσύνης μεταξύ διοίκησης και διοικούμενου και αποφυγής προβλημάτων που ενδέχεται να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον τομέα της εισαγωγής και πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων της εγχώριας αγοράς, οι εισαγωγείς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 και Ν3, που έχουν εισαχθεί στη χώρα μας έως και τις 16-1-2023, σύμφωνα με την ημερομηνία της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.), δύνανται να καταχωρούν τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα των Δελτίων Τεχνικού τους Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο.εντός της Ελληνικής Επικράτειας, που να πιστοποιούν ότι τα εν λόγω οχήματα δεν παρουσιάζουν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, καθώς και την ημερομηνία λήξης αυτών, αντί να καταχωρούν τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα των Δελτίων Τεχνικού τους Ελέγχου(Δ.Τ.Ε.) στην αλλοδαπή (εφόσον είχαν καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεα για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους μέλους της προηγούμενης κυκλοφορίας του).

β) Όπως φαίνεται και στο σημείο 28 του Οδηγού Χρήσης του λογισμικού ο οποίος είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα: https://memo.yme.gov.gr , το πεδίο «Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου στην Αλλοδαπή που κατατέθηκε για την ταξινόμηση στην Ελληνική Αρχή Ταξινόμησης» είναι υποχρεωτικό εκτός εάν επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου (check box) «Το όχημα προέρχεται από χώρα εκτός ΕΕ ή δεν είχε υποχρεωθεί σε ΚΤΕΟ στη χώρα προέλευσης (ΕΕ)» οπότε καθίσταται μη υποχρεωτικό.

γ) Τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα / έγγραφα που καταχωρούνται στο ΜΕΜΟ θα αποτελούν σαρώσεις (scan) των φυσικών εγγράφων ή ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία γίνονται αποδεκτά κατά τις διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικού ταξινόμησης και χορήγησης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει αυτές. Επομένως, εάν έχετε στη διάθεσή σας τα πρωτότυπα (π.χ. την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας), μπορείτε να σαρώσετε αυτά και να τα αναρτήσετε. Η πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ως άνω (ια) σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, «επισυνάπτεται στο αντίτυπο Α του πιστοποιητικού ταξινόμησης για να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών […]». Επιπλέον, το ψηφιοποιημένο αντίγραφο / έγγραφοτου πιστοποιητικού συμμόρφωσης (CoC) έγκρισης τύπου για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο όχημα που καταχωρείται στο Μ.Ε.Μ.Ο., πρέπει να πληροί και να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στη (θ) σχετική εγκύκλιο.

δ) Στο ψηφιοποιημένο αντίγραφο του παραστατικού πώλησης κάθε εισαγόμενου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου οχήματος προς ταξινόμηση στη χώρα μας που, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 3, της (ε) σχετικής υπουργικής απόφασης, καταχωρείται στο Μ.Ε.Μ.Ο., δύναται να διαγραφεί οποιοδήποτε αναγραφόμενο στοιχείο αφορά στο ποσό πώλησης του εν λόγω οχήματος, ή άλλα στοιχεία που εμπίπτουν στον Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

ε) Η παράγραφος 2 της ανωτέρω (η) σχετικής εγκυκλίου, στην οποία αναγράφεται ότι τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της με αριθμ. πρωτ. 212888/04-07-2022 (Β΄ 3695) υ.α. «Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας ανάριθμων ιδιωτικής χρήσης οχημάτων κατηγορίας Μ1, Ν1, που εισάγονται μεταχειρισμένα στην Ελλάδα», ισχύουν και τις λοιπές κατηγορίες οχημάτων Μκαι Ν, δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [άρθρα 18, 23 και 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2007/46, άρθρα 36, 44 και 45 του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018], αφορά αποκλειστικά την καταχώριση στο Μ.Ε.Μ.Ο. των στοιχείων κάθε εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης κατηγορίας Μ ή Ν.

στ) Επειδή σύμφωνα με την περιπτ. ιστ΄, του άρθρου 3 της (ε) σχετικής υπουργικής απόφασης, ένα (1) εκ των στοιχείων που καταχωρούνται στο Μ.Ε.Μ.Ο. για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο όχημα κατηγορίας Μ, Ν και Ο, είναι η: «ημερομηνία κατάθεσης αίτησης χορήγησης 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα», για την αποφυγή περιπτώσεων που ο υπόχρεος εισαγωγέας αυτού δεν δύναται να γνωρίζει το ανωτέρω στοιχείο, όπως για παράδειγμα το εν λόγω όχημα να έχει πωληθεί πριν την ταξινόμησή του, ή στην περίπτωση φορτηγού αυτοκινήτου οχήματος, όπου η έκδοση των ελληνικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτού πραγματοποιείται στη συγκοινωνιακή περιοχή που έχει την επαγγελματική του έδρα ο αγοραστής του, το λογισμικό Μ.Ε.Μ.Ο παρέχει τεχνικά τη δυνατότητα στον εν λόγω εισαγωγέα (εφόσον το επιθυμεί) να προβεί στην καταχώριση των στοιχείων του, προ της υποβολής της σχετικής αίτησης για τη χορήγηση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο εισαγωγέας επιλέγει το πλαίσιο ελέγχου (check box) «Δεν είναι διαθέσιμη η πληροφορία» και συνεχίζει απρόσκοπτα την καταχώριση.

ζ) Οι εισαγωγείς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων, πλέον των ενεργειών τους για τη χορήγηση Βεβαίωσης (από τους εκάστοτε εθνικούς διανομείς αυτών, ή από τα εξουσιοδοτημένα, για την επισκευή και συντήρηση τους, συνεργεία στη χώρα μας) περί ύπαρξης (ή μη) εκκρεμών ανακλήσεων ασφαλείας αυτών (εάν δηλαδή οποιοδήποτε από τα εν λόγω οχήματα ήταν τυχόν «εμπλεκόμενα» σε ανάκληση ασφαλείας στο κράτος –μέλος της Ε.Ε. προέλευσής τους, αλλά εκκρεμεί στα εν λόγω οχήματα η λήψη των εγκεκριμένων «διορθωτικών» μέτρων), και της σχετικής ενημερωτικής καταχώρισης σε αντίστοιχο πεδίο του Μ.Ε.Μ.Ο. (σύμφωνα με το σχετικό περιεχόμενο αυτής), δεν έχουν άλλη περαιτέρω υποχρέωση. Επίσης στην περίπτωση που η χορήγηση της εν λόγω Βεβαίωσης δύναται να χορηγηθεί στον εισαγωγέα ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου οχήματος, απ’ ευθείας μέσω του κεντρικού ιστότοπου του κατασκευαστικού οίκου του εν λόγω οχήματος, ο εν λόγω εισαγωγέας δεν υποχρεούται να αιτηθεί πρόσθετη νέα αντίστοιχη Βεβαίωση από τον εθνικό διανομέα αυτού, ή από τα εξουσιοδοτημένα, για την επισκευή και συντήρησή του.

10) Παρακαλούνται:

Οι περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, όπως παράσχουν κάθε δυνατή σχετική ενημέρωση σε όλους τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων(είτε ασκούν εμπορική δραστηριότητα είτε όχι) κατά την προσέλευσή τους για την υποβολή αίτησης για έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων, όσον αφορά στην έγκαιρη καταχώριση στο Μ.Ε.Μ.Ο. των προβλεπόμενων στοιχείων των εν λόγω οχημάτων, καθώς και για τις σχετικές έννομες συνέπειες που επιφέρει η μη τήρηση της υπόψη υποχρέωσής τους, σε συνδυασμό με τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται, κατά περίπτωση παράβασης, στη (δ) σχετική κ.υ.α..

Την παρούσα μπορείτε να την αναζητήσετε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο (link): https://www.yme.gr/metafores/epopteia-elegxos-oximaton-kai-egkatastaseon/m-e-m-o.

Για περαιτέρω ενημέρωσή σας μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό χρήσης του λογισμικού που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα: https://memo.yme.gov.gr

ΠΗΓΗ:
https://www.newsauto.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ