Κυριακή 25.07.2021

Κουπόνια ύψους 1 δισ. ευρώ για πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

Με δύο κουπόνια ύψους 1 δισ. ευρώ, 75.000 επιχειρήσεις μπορούν να πληρώσουν φόρους και εισφορές του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, περίπου 50.000 επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος παγίων δαπανών, μπορούν να αποπληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεών τους κατά το τρέχον έτος, ενώ μέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών 25.000 επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν ένα πιστωτικό κουπόνι για συμψηφισμό με κάθε μορφής νέα φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση, αξίας ίσης με το 35% των ενισχύσεων που έχουν λάβει από τους τρεις πρώτους κύκλους επιστρεπτέας.

Με τα κουπόνια αυτά μπορούν να πληρωθούν οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ο φόρος εισοδήματος, ο ΦΠΑ, έως και ο ΕΝΦΙΑ. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το πιστωτικό δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρελθούσες οφειλές, παρά μόνο για τρέχουσες και έως το τέλος του 2021.

Δάνειο επανεκκίνησης: Το “εργαλείο” που θέτει η κυβέρνηση σε εφαρμογή είναι συνδεδεμένο με τις Επιστρεπτέες 1-3 και δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ρευστότητα για να αντεπεξέλθουν. Συγκεκριμένα, μπορούν να πάρουν ως δάνειο το 35% του ποσού που άντλησαν από τις Επιστρεπτέες 1-3, προκειμένου να πληρώσουν φόρους (ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.) και εισφορές έως το τέλος του χρόνου, αναλαμβάνοντας, όμως, την υποχρέωση να αποπληρώσουν το 100% του ποσού των Επιστρεπτέων σε 60 δόσεις. Η εναλλακτική είναι να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση που ισχύει για όλους, δηλαδή να επιστρέψουν το 50% που έλαβαν σε 60 δόσεις, ωστόσο αυτό δεν τους λύνει το πρόβλημα της άμεσης ρευστότητας για την επανεκκίνησή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 25.000 επιχειρήσεις που έλαβαν το κρατικό δάνειο από τους 3 πρώτους κύκλους Επιστρεπτέας Προκαταβολής είχαν πτώση τζίρου άνω του 30% το 2020. Πρόκειται κυρίως για μικρά εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης και κάποιες άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως γυμναστήρια. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν, όπως αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών, ένα κοινό χαρακτηριστικό: δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και, ως εκ τούτου, δεν έχουν κεφάλαια για την επανεκκίνησή τους και την πληρωμή των υποχρεώσεών τους σε φορολογικά και ασφαλιστικά ταμεία. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις κινδυνεύουν με “λουκέτο” πριν ανοίξει η οικονομία ή να προχωρήσουν σε μείωση προσωπικού.

Παράδειγμα: Μικρή επιχείρηση στον τομέα της εστίασης έλαβε από τους 3 πρώτους γύρους Επιστρεπτέας Προκαταβολής συνολικά 30.000 ευρώ, καταγράφοντας απώλεια τζίρου 40% την περασμένη χρονιά. Το υπουργείο Οικονομικών τής δίνει τη δυνατότητα να λάβει επιχορήγηση ίση με το 35% του ποσού των Επιστρεπτέων, δηλαδή 10.500 ευρώ (το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται). Το ποσό που θα πρέπει να αποπληρώσει από τον Ιανουάριο του 2022 ανέρχεται στα 20.000 ευρώ, δηλαδή στο 100% της επιστρεπτέας σε 60 δόσεις (ενώ συνολικά θα έχει λάβει 40.500 ευρώ).

Επιδότηση παγίων δαπανών συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ: Η επιδότηση των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό έχει τελικά τη μορφή χορήγησης πιστωτικού υπολοίπου που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών. Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από το πακέτο των κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία. Η ενίσχυση αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019 και το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει στο πλαίσιο του κρατικού πακέτου στήριξης. Ως πάγιες δαπάνες χαρακτηρίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3 (παροχές σε εργαζομένους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα).

Για να είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Με τα κουπόνια αυτά μπορούν να πληρωθούν οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ο φόρος εισοδήματος, ο ΦΠΑ, έως και ο ΕΝΦΙΑ. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το πιστωτικό δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρελθούσες οφειλές, παρά μόνο για τρέχουσες και έως το τέλος του 2021.

Δάνειο επανεκκίνησης: Το “εργαλείο” που θέτει η κυβέρνηση σε εφαρμογή είναι συνδεδεμένο με τις Επιστρεπτέες 1-3 και δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ρευστότητα για να αντεπεξέλθουν. Συγκεκριμένα, μπορούν να πάρουν ως δάνειο το 35% του ποσού που άντλησαν από τις Επιστρεπτέες 1-3, προκειμένου να πληρώσουν φόρους (ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.) και εισφορές έως το τέλος του χρόνου, αναλαμβάνοντας, όμως, την υποχρέωση να αποπληρώσουν το 100% του ποσού των Επιστρεπτέων σε 60 δόσεις. Η εναλλακτική είναι να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση που ισχύει για όλους, δηλαδή να επιστρέψουν το 50% που έλαβαν σε 60 δόσεις, ωστόσο αυτό δεν τους λύνει το πρόβλημα της άμεσης ρευστότητας για την επανεκκίνησή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 25.000 επιχειρήσεις που έλαβαν το κρατικό δάνειο από τους 3 πρώτους κύκλους Επιστρεπτέας Προκαταβολής είχαν πτώση τζίρου άνω του 30% το 2020. Πρόκειται κυρίως για μικρά εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης και κάποιες άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως γυμναστήρια. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν, όπως αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών, ένα κοινό χαρακτηριστικό: δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και, ως εκ τούτου, δεν έχουν κεφάλαια για την επανεκκίνησή τους και την πληρωμή των υποχρεώσεών τους σε φορολογικά και ασφαλιστικά ταμεία. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις κινδυνεύουν με “λουκέτο” πριν ανοίξει η οικονομία ή να προχωρήσουν σε μείωση προσωπικού.

Παράδειγμα: Μικρή επιχείρηση στον τομέα της εστίασης έλαβε από τους 3 πρώτους γύρους Επιστρεπτέας Προκαταβολής συνολικά 30.000 ευρώ, καταγράφοντας απώλεια τζίρου 40% την περασμένη χρονιά. Το υπουργείο Οικονομικών τής δίνει τη δυνατότητα να λάβει επιχορήγηση ίση με το 35% του ποσού των Επιστρεπτέων, δηλαδή 10.500 ευρώ (το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται). Το ποσό που θα πρέπει να αποπληρώσει από τον Ιανουάριο του 2022 ανέρχεται στα 20.000 ευρώ, δηλαδή στο 100% της επιστρεπτέας σε 60 δόσεις (ενώ συνολικά θα έχει λάβει 40.500 ευρώ).

Επιδότηση παγίων δαπανών συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ: Η επιδότηση των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό έχει τελικά τη μορφή χορήγησης πιστωτικού υπολοίπου που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών. Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από το πακέτο των κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία. Η ενίσχυση αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019 και το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει στο πλαίσιο του κρατικού πακέτου στήριξης. Ως πάγιες δαπάνες χαρακτηρίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3 (παροχές σε εργαζομένους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα).

Για να είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

πηγή άρθρου και φωτογραφίας: https://www.capital.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ